Оголошення

Проєкт "Екологічні та технологічні проблеми людства"

| sveta
Екологічні та технологічні проблеми людства
Тематика:
Автор роботи:
Шевченко Іванна
Керівник:
Качанова Інна Валентинівна
Навчальний заклад:
Херсонська гімназія №3 Херсонської міської ради
Клас:
7

Учениця 7 класу при роботі над дослідницьким проєктом з екології на тему "Екологічні та технологічні проблеми людства" вивчила що таке "екологія", дізналася які на даний час існують глобальні проблеми людства, а також класифікувала штучні катастрофи, які несуть загрозу. Найголовніше те, що автор роботи спробувала знайти також шляхи подолання екологічних проблем людства.

Докладніше про роботу:

Навчаючись у 7 класі, автор дослідницької роботи з екології на тему "Екологічні та технологічні проблеми людства" доводить, що сьогодні існують доволі прості та посильні для кожного кроки для збереження довкілля, такі, як сортування сміття, економія води та енергії, відмова від пластикових пакетів та використання безфосфатної побутової хімії.

Аналіз стану забруднення навколишнього середовища проводиться у рамках навчального проєкту про екологічні та технологічні проблеми людства . Автор в дослідницькій роботі виділяє основні проблеми охорони водних та земельних ресурсів, та знаходить причини виникнення різних техногенних проблем сьогодення.

Зміст

Вступ

 1. Глобальні проблеми екології.
 2. Охорона атмосфери.
 3. Охорона водних ресурсів.
 4. Охорона земельних ресурсів.
 5. Технологічні проблеми людства.

Висновок

Вступ

Глобальні проблеми людства — це проблеми, що стосуються всього людства, взаємин між країнами світового співтовариства, відносин між суспільством і природою, питань спільного розв’язання проблеми ресурсозабезпеченності.

Мета роботи:

 • визначити глобальні проблеми екології;
 • які штучні катастрофи несуть загрозу людству;
 • шляхи подолання екологічних проблем людства.

Екологія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) - наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Термін "екологія" вперше запропонував німецький біолог Ернст Гекель 1866 року, в книзі «Загальна морфологія організмів» для позначення біологічної науки, яка досліджує взаємодію організмів з їхнім середовищем.

Сучасна екологія — наука про навколишнє середовище, основою якої є сукупність знань про живі організми на різних рівнях біологічної організації, їхню еволюцію, просторовий розподіл і розвиток біологічних систем у часі.

Екологія є науковою основою раціонального використання природних ресурсів і стійкого розвитку суспільства, охорони біологічного різноманіття. Екологічне знання дає змогу розробити дієві кроки до подолання екологічної кризи та вирішувати різні екологічні проблеми.

Глобальні проблеми екології

Глобальні екологічні проблеми — це зміни стану довкілля внаслідок дії масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери.

Екологічні глобальні проблеми – це проблеми, пов’язані з відхиленням від встановлених станів рівноваги підсистем біосфери, коли втрачається здатність до їх відновлення і саморегуляції. Здебільшого причинами таких змін стану довкілля є масштабні техногенні впливи, зумовлені швидкими темпами зростання об’єму світового виробництва, основою якого є недосконалі стосовно сучасних екологічних вимог технології. Таким чином, техносфера значно порушує стан практично всіх підсистем біосфери.

Сучасні принципи організації діяльності людини є згубними для довкілля. Практично будь-яка галузь небезпечна для природи, але найбільшою мірою виникнення екологічних проблем спричиняють: сільське господарство, металургія, хімічна промисловість, транспорт, енергетика.

Спільними ознаками глобальних екологічних проблем є:

 • масштабність — стосується усіх держав світу;
 • наявність тотальної загрози — загострення кризових екологічних ситуацій призводить не тільки до економічних збитків, а й уможливлює фізичне знищення людства);
 • необхідність міждержавного співробітництва.

Згідно із сучасними дослідженнями, результати яких опубліковано в доповіді ООН «Глобальна екологічна преспектива», актуальними екологічними загрозами людського благополуччю є:

 • зміни глобального клімату, що негативно впливають на здоров'я людини, виробництво продовольства, безпеку та доступність ресурсів;
 • стихійні лиха та екстремальні погодні умови, що все більшою мірою впливають на вразливі людські спільноти, особливо на найбідніші;
 • забруднення довкілля як усередині, так і зовні приміщень;
 • деградація земель, що зменшує продуктивність сільського господарства і загострює продовольчу безпеку;
 • скорочення об'єму чистої води, що небезпечно для здоров'я людини;
 • загроза продовольчій безпеці через різке зменшення рибних запасів, лісових ресурсів;
 • скорочення біорізноманніття і збільшення темпів вимирання видів, що через втрати загрожує генетичному фонду.

Глобальні проблеми екології

Щоденна діяльність людини сильно впливає на природу планети. Цього року більшість екологічних проблем лише посилиться.

Охорона атмосфери

Основні проблеми:

 • Руйнація озонового шару
 • Охорона озонового шару, необхідна у зв’язку із зростанням забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту і ін. До середини XXI ст. це може призвести, за оцінками, до зниження вмісту стратосферного озону на 15%.

 • Зростання концентрації СО2
 • Зростання концентрації вуглекислого газу відбувається за рахунок згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрунтів. До середини XXI ст. очікується подвоєння концентрації газу.

 • Кислотні опади
 • Головна причина кислотних осадів – надходження сполук сірки і азоту в атмосферу. Кислотні осади завдають шкоди будівлям, металевим конструкціям, викликають загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів і стан водних екосистем.

Джерела забруднення атмосфери також поділяють на природні й антропогенні. Серед природніх найвагомішими є пилові бурі, виверження вулканів, ліс. пожежі, пожежі торфовищ, вивітрювання ґрунтів, розкладання органічних решток.

Серед антропогенних джерел забруднення атмосфери – викиди транспорту, промисловості, теплоенергетики, опалювал. пристроїв, виробництва. В атмосферу можуть потрапляти й біогенні речовини. Забруднення атмосфери має регіональний характер: найвищі концентрації шкідливих домішок зосереджені у промислових містах, проте вітри їх можуть розносити на значні відстані. В атмосфері відбуваються хімічні реакції перетворень елементів забруднень, при цьому часом виникають отруйніші речовини, ніж ті, що первинно потрапляють у повітря.

Охорона водних ресурсів

Охорона водних ресурсів - це сукупність правових, організаційних, технологічних, економічних, наукових і соціальних заходів, спрямованих на попередження та усунення забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів з метою оптимального задоволення потреб населення та галузей економіки у воді нормативної якості.

Проблема забруднення та виснаження водних ресурсів

Проблема забруднення та виснаження водних ресурсів

Щорічно в океан потрапляє (млн т): 0,2 – 0,5 отрутохімікатів; 0,1 – хлорорганічних пестицидів; 5 – 11 – нафти і ін. вуглеводнів; 10 – хімічних добрив; 6 – фосфорних сполук; 0,004 – ртуті; 0,2 – свинцю; 0,0005 – кадмію; 0,38 – міді; 0,44 – марганцю; 0,37 – цинку; 1000 – твердих відходів; 6,5 – 50 – твердого сміття; 6,4 – пластмас.

Охорона земельних ресурсів

За історичний час внаслідок вияву прискореної ерозії, дефляції і ін. негативних процесів людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель. До утворення пустель схильна площа в 4,5 млрд га, на якій проживає бл. 850 млн чол. Швидкість зникнення лісів становить 6 – 20 млн га на рік.

Охорона земельних ресурсів

Найголовніший компонент геологічного середовища – гірські породи, що містять нарівні з твердими мінеральними і органічними компонентами гази, підземні води. Особливо великий негативний вплив на довкілля від техногенних катастроф, найбільша з яких у ХХ ст. – на Чорнобильській атомній електростанції – сталася в Україні.

Технологічні проблеми людства

Технологічні проблеми людства

За катастрофами штучного походження міцно закріпився термін «техногенні катастрофи» (від гр. techne — майстерність, genes — породжений) — тобто катастрофи, спричинені виробничою діяльністю. Техногенні катастрофи з’явилися відразу після того, як людина стала винаходити нові технології. Подібні події — неминуча сплата за технологічний прогрес. Наслідками техногенних катастроф (Industrial disaster) є масова загибель людей або екологічна катастрофа.

Основні види техногенних катастроф:

 • Екологічні катастрофи
 • Авіакатастрофи
 • Залізничні катастрофи
 • Катастрофи на воді
 • Ядерні аварії
 • Вибухи

Екологі́чна катастро́фа — надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.

екологічна катастрофа - затопленняПричини: зневажання заходами безпеки, недбалість персоналу підприємств, політичні й адміністративні амбіції, жадібність, бездумне прагнення до економії засобів і дезінформації або повного утаювання відомостей про катастрофу.

Авіакатасрофа - катастрофа, пов’язана з аварією на повітряному судні.

авіакатастрофиПричини: помилки й прорахунки людей, зневажання заходами безпеки, недбалість персоналу, несприятливі погодні умови.

Залізнична катастрофа – пригода, що пов’язана з аварією на залізниці, вибухом чи пошкодженням потягу.

залізничні катастрофиПричини: помилки й прорахунки людей, несправні й перевантажені потяги.

Катастрофи на воді – катастрофи, що характеризуються затонулими суднами чи іншими випадками.

водні катастрофиПричини: помилки й прорахунки людей, вибух, пожежа.

Ядерні аварії - аварії, що виникають на атомних електростанціях. При ядерній аварії різко посилюється радіоактивне забруднення навколишнього середовища.
ядерні аваріїПричини: помилки й прорахунки людей, відмови в роботі обладнання, вибух, пожежа.

Вибух — надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі.

вибух - катастрофаПричини: помилки й прорахунки людей, присутність отруйних і горючих газів, надлишок вибухонебезпечного пилу, зберігання старих боєприпасів, перевантаження судна, терористичні акти.

Приклади найбільших техногенних катастроф в Україні

Куренівська трагедія (1961) - техногенна катастрофа, що сталася в Києві 13 березня 1961 року, коли потужний селевий потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку й призвів до численних жертв.

Аварія на Чорнобильській АЕС (1986) - техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України (тоді УРСР), в ніч на 26 квітня 1986 року. недоліки в конструкції реактора РВПК-1000.

Підрив Каховської ГЕС (2023) - воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року під час російського вторгнення в Україну.

Висновок

У підсумку дослідницької роботи в рамках проєкту на тему "Екологічні та технологічні проблеми людства" можна сказати, що основою зростання розбіжності між масштабами застосування виробничих технологій та відновлювальними властивостями біосфери є, насамперед, низька духовна, зокрема екологічна, культура людства.

Прості та посильні для кожного кроки для збереження довкілля

 • Сортування сміття
 • Економія води
 • Не викидайте їжу
 • Економте енергію
 • Відмовтеся від пластикових пакетів
 • Використовуйте безфосфатну побутову хімію

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Будь ласка, прокоментуйте роботу!

Надіслав: nikolay, дата: нд, 06/23/2024 - 03:43

Мало інформації у рамках проєкту "Екологічні та технологічні проблеми людства", хочеться більш розкрити тему.

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна