Оголошення

Список літератури з росту та розвитку сосни. Висновки

Висновки

1. Температура повітря 25 березня 2015 року стійко перевищила поріг 5°С, а 20 квітня – 10°С. Температура повітря перевищувала 15°С у період з 11 травня до 25 вересня, а у період з 8 червня до 2 вересня перевищувала 20°С.

Температура повітря перевершувала багаторічні значення у березні на 2°С, у червні – на 3,1°С. Сума опадів за березень-жовтень поступалася на 47,8 мм багаторічним даним. Водночас у березні, квітні, червні та липні цей показник перевищував багаторічні дані на 10, 23, 3 і 48 мм, тобто у період росту пагонів і хвої погодні умови були сприятливими для дерев сосни.

2. Вегетація сосни звичайної розпочалася наприкінці березня – на початку квітня, після стійкого переходу температури повітря через 5°С.

3. До 11 квітня бруньки подовжувалися, але залишалися вкриті чохликом, який почав сходити 24 квітня. Хвоїнки відокремилися від пагона та почали помітно збільшуватися з 7 травня.

4. Динаміка довжини пагонів і хвої сосни характеризувалася повільним ростом на початку та в кінці періоду, збільшення розмірів і інтенсивним ростом у середині періоду. Ріст пагона практично припинився у другій декаді червня, а ріст хвої тривав і у першій декаді липня.

5. Дати початку й завершення періоду інтенсивного росту пагонів та хвої відрізнялися на одну декаду. Довжина пагона зросла від 90 мм у першій декаді травня до 350 мм у третій декаді. Довжина хвої з другої декади травня до першої декади червня зросла від 10 до 46 мм, а за наступні три тижні досягла лише 55 мм.

У першій декаді травня довжина пагона становила 23,1 % від кінцевої величини, у другій декаді травня – 59 %, а у третій – 89,7 % від кінцевої величини. Довжина хвоїнок становила 18,2 та 58,2 % від максимальної у другій і третій декадах травня відповідно, а у першій декаді червня сягала 83,6 % від кінцевої величини.

6. Темпи росту пагонів становили 20 мм/декаду (або 2 мм/добу) на початку росту (у третій декаді квітня), 140 мм/декаду (або 14 мм/добу) – у період інтенсивного росту, а в останні тижні росту поступово зменшилися від 30 мм/декаду (3 мм/добу) у першій декаді червня до 10 мм/декаду (1 мм/добу) у другій декаді червня.

Темпи росту хвоїнок повільно зростали від 1 до 7 мм / декаду (від 0,1 до 0,7 мм/добу) до середини травня, набули найбільшого значення (22 мм/декаду, або 2,2 мм/добу) у третій декаді травня і залишалися доволі високими (14 мм/декаду, або 1,4 мм/добу) у першій декаді червня, а вже у другій декаді червня знизилися до 5 мм/декаду (0,5 мм/добу).

Список використаних літературних джерел

 1. Андреєва О. Ю. Особливості поширення соснових пильщиків та наслідки їх впливу на деревостани Центрального Полісся : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня ... канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03. / О. Ю. Андреєва. – К., 2011. – 20 с.
 2. Андреєва О. Ю. Параметри пагонів дерев сосни, пошкоджених звичайним сосновим пильщиком, у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва, В. В. Розенфельд // Наук. вісник НУБІПУ. Серія "Лісівництво та декоративне садівництво".– 2012. – Вип. 171, част. 3. – С. 101–106.
 3. Андреєва О. Ю. Шкодочинність рудого соснового пильщика у лісах Центрального Полісся // Вісник ДАУ. – Житомир, 2008. –№ 2. – С. 255–261.
 4. Атраментова Л. А. Статистические методы в биологии / Л. А. Атраментова, О. В. Утевская. – Горловка, 2008. – 148 с.
 5. Бобров І. О. Приріст у висоту соснових культур, заселених після рубок догляду сосновим підкоровим клопом (Aradus cinnamomeus Panz) / І. О. Бобров // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяч 80-річчю з дня заснування факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (14 вересня 2012 р.). – С. 23–26.
 6. Валента В.Т. Энтомокомплексы хвойных пород Литвы и принципы разработки системы лесозащитных мероприятий / В. Т. Валента.– Вильнюс, 2012. – 302 с.
 7. Гордієнко М. І. Лісові культури / М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. Маурер. – Львів : Камула, 2005. –608 с.
 8. Демаков Ю. П. Диагностика устойчивости лесных экосистем (методо­ло­гические и методические аспекты): Научное издание /Ю. П. Демаков. – Йошкар-Ола, 2000. – 416 с.
 9. Довідник з лісового фонду України (за матеріалами державного обліку лісів станом на 1 січня 2011 року) – Ірпінь: ДАЛРУ, 2012. – 130 с.
 10. Елагин И.Н. Сезонное развитие сосновых лесов / И.Н.Елагин. – Новосибирск: Наука, 1976. – 230 с.
 11. Завада М. М. Лісова ентомологія / М. М. Завада. – К. : КВІЦ, 2007. – 216 с.
 12. Кищенко И.Т. Влияние климатических факторов на рост представителей рода Pinus (Pinaceae) в условиях интродукции / И.Т. Кищенко // Экология. – 2004. – №4. – С. 249–254.
 13. Кищенко И.Т. Сезонный рост побегов и хвои сосны в разных частях кроны /И.Т. Кищенко// Лесоведение. –1983. – № 3. – С. 27–32.
 14. Коба В.П. Динамика сезонного прироста побегов и хвои Pinus pallasiana в условиях южного макросклона главной гряды Крымских гор / В.П. Коба // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2012. Вып. 6. С. 103–108.
 15. Коба В.П. Особливості росту пагонів видів роду Pinus L. у природних популяціях Гірського Криму // В.П. Коба // Біологічні системи. Т. 3, вип. 4. – 2011. – С.404–407.
 16. Козлов М.В. Планирование экологических исследований / М.В.Козлов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 171 с.
 17. Краснов В. П. Довідник із захисту лісу / В. П. Краснов, В. І. Ткачук, О. О. Орлов /під ред. д. с.-г. н., проф. В. П. Краснова. – К.: Видавничий дім "Екоінформ", 2011. – 528 с.
 18. Куракін Л. В. Ліси Харківщини / Л. В. Куракін. – Х.: Журналістський фонд Слобожанщини, 2006. – 324 с.
 19. Лакин Г.Ф. Биометрия /Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990.– 352 с.
 20. Мешкова В. Л. Биометрические показатели крон сосны обыкновенной в очагах обыкновенного соснового пилильщика /В.Л.Мешкова / Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки: материалы XII Международной научно-практической экологической конференции (Россия, Белгород, 9–12 октября 2012 года). –  Белгород, 2012. – С. 137–138.
 21. Мешкова В.Л. Достижения и задачи защиты леса в Украине / В.Л. Мешкова // Вестник ПГТУ. Лес. Экология. Природопользование. – 2014. – № 2(22). – С. 5–20.
 22. Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых / В. Л. Мешкова  – Х.: Новое слово, 2009. – 396 с.
 23. Мєшкова В.Л. Підходи до оцінювання шкідливості комах-хвоєлистогризів / В.Л. Мєшкова //Український ентомологічний журнал. – 2013. – №1(6).– С. 79–89.
 24. Молчанов А.А. Методика изучения прироста древесных растений / А.А. Молчанов, В.В. Смирнов. – М.: Наука, 1967. – 100 с.
 25. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / Лакида П.І та інші. – К.: НУБІП, 2011. – 186 с.
 26. Правдин Л. Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция / Л. Ф. Правдин. – М.: Наука, 1964. – 190 с.
 27. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений / И.Г. Серебряков. – М.: Сов. наука, 1952. – 392 с.
 28. Смирнов В.В. Сезонный рост главнейших древесных пород / В.В.Смирнов. – М.: Наука, 1964. – 167 с.
 29. Филатова О.В. Влияние экологических и наследственных факторов на формирование побегов сосны в культурах Южной Лесостепи УССР: дисс. на соиск. ученой степени канд. биол. наук / О.В. Филатова. – Харьков, 1984. – 225 с.
 30. Харьковская область. Природа и хозяйство // Материалы Харьковского отдел. Географического общества Украины. – Харьков, 1971. – 248 с.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика