Оголошення

Використання англіцизмів у молодіжному слензі

2. Сфери використання англіцизмів у молодіжному слензі

Процес появи англомовного сленгізму має дещо специфічний характер. На відміну від запозичень до літературної мови, де причиною запозичення є відсутність лексеми на позначення тієї чи іншої реалії, сленг часто запозичує лексичні елементи для номінації таких понять, які вже мають словесне оформлення в літературній мові. Це свідчить про вторинний характер молодіжного сленгу, його субхарактер, орієнтацію на систему літературної мови [2, c. 140].

Мова молодих людей відрізняється підвищеною емоційністю і наявністю суб'єктивного моменту. Це пояснюється прагненням до самовираження, властивим цій віковій групі, - аж до свідомого і несвідомого порушення мовної норми. За нашими даними, англіцизми використовуються досить широко в мові сучасних підлітків.

Для дослідження частоти вживання англіцизмів сучасними підлітками ми обрали метод анкетування (Додаток А), який є найбільш доступним та простим. Анкета містила 4 запитання з чотирма варіантами відповідей, а саме:

1. Чи вивчали ви коли-небудь англійську мову?

2. Чи використовуєте ви у своєму мовленні англіцизми?

3. Як часто ви використовуєте у своєму мовленні англіцизми?

4. Які саме англіцизми ви вживаєте під час щоденного спілкування?

Провівши анкетування серед підлітків 13-17 років та проаналізувавши отримані дані, ми визначили, що молодь, яка навіть ніколи не вивчала англійську мову досить часто використовує англіцизми у своєму щоденному мовленні. Це означає, що вплив західної культури та запозичення слів відбувається незалежно від обізнаності індивіда, адже людина, яка може навіть не знати істинного значення того чи іншого слова, але активно вживати його в своєму лексиконі.

На друге питання анкети про те чи вживають вони англіцизми у повсякденному спілкуванні, 93 % відсотка дали схвальну відповідь і лише 7 % опитуваних зазначили, що вони не використовують англіцизми у своєму мовленні. (Додаток Б)

На третє питання анкети, де в підлітків запитувалось про частоту вживання англіцизмів, ми отримали наступні дані: дуже часто вживають англіцизми 40 % опитуваних, часто вживають – 30 %, інколи вживають англіцизми у мовленні 23% та ніколи не вживають подібні слова 7% опитуваних. (Додаток В)

Одним з питанням анкети було «Назвати, які саме англіцизми ви вживаєте під час мовлення». Отримані слова ми розподілили відповідно до таких сфер спілкування як: повсякденне спілкування (45%) , спілкування в інтернеті та відео іграх (42%), культурна (5%) та спортивна сфери (8%).(Додаток Г)

Також на основі отриманих даних можна зробити висновок, що використання молодими людьми слів англійського походження відбувається, в основному через вплив на них зарубіжних фільмів, телепередач та соціальних мереж, адже більшість англіцизмів, якими вони послуговуються запозичені саме з цих джерел.

Сфера повсякденного спілкування

На сьогоднішній день, мабуть, кожна людина у своєму повсякденному житті, сама цього не помічаючи, мимоволі наштовхується на ті чи інші слова англомовного походження. Захоплення англіцизмами стало своєрідною модою, воно є обумовлено створеними в молодіжному суспільстві стереотипами, ідеалами. Додаючи у свою мову англійські запозичення, молоді люди певним чином долучаються до західної культури, стилю її життя.

Спостерігаються і соціальні відмінності у ставленні до англійської термінології, особливо нової. Люди старшого покоління, в середньому, менш терпимі до чужої лексики, ніж молодь. Англіцизми, що вживаються молоддю, атестують її в певних колах більш високо, підкреслюють рівень інформованості, її перевагу над іншими. Іноземні слова в мовленні молодих людей можуть відігравати роль своєрідних цитат: термін, що належить якій-небудь спеціальній сфері, може цитуватися, свідомо обіграватися, спотворюватися.

Саме в цій групі має місце українське або просто неправильне прочитання чи переклад англійського слова, так, наприклад слова: кльовий і перенси – утворені від англійської основи: «кльовий» від «clever» – розумний; «перенси» від «parents» – батьки. Відповідно, походження даних слів пов'язано зі звуковим спотворенням у процесі освоєння цих запозичень. Відбувається своєрідна гра звуками. Часом помилка стає настільки привабливою, що вона оволодіває масами.

Сфера повсякденного спілкування містить у собі найбільшу кількість англіцизмів, адже саме під час щоденної комунікації підлітки у своєму мовленні вживають безліч слів англійського походження. Серед названих англіцизмів, які вживають підлітки під час щоденного спілкування можна виокремити ряд наступних підгруп:

- слова на позначення предметів вжитку (одяг, взуття, харчові продукти): шузи (від англ. Shoes – черевики), айс-ті (від англ. icetea – холодний чай), джем (від англ. Jam - варення), фаст-фуд (від англ. Fast-food – їжа швидкого приготування), найк (від англ. NIKE – фірма, що виготовляє спортивний одяг, взуття);

- лексеми для позначення грошових одиниць: мані (від англ. Money - гроші), бакси (від амер. Backs - долари);

- Слова для вираження емоцій, подяки, привітання, вибачення, тощо: сорі (від англ. Sorry - вибачте), сенк ю (від англ. Thank you - дякую), окей (від амер. Okay – добре), Хеппі Бьоздей (від англ.Happy Birthday – З Днем народження), бай (від англ. Bye - прощавай), єс (від англ. Yes - так), бест (від англ. Best - найкращий), крейзі (від англ. Crazy - божевільний), ван сек (від англ. One second – одна секунда).

Як бачимо, всі ці слова означають поняття, які вже існують і мають конкретні визначення в українській мові, але вживаючи подібного роду англіцизми підлітки значно спрощують своє мовлення, роблячи його більш лаконічним виразнішим і тим самим привертають до себе увагу. Досить часто вони використовують англіцизми у своєму мовленні для того, щоб виділитися серед однолітків, показати свій рівень освіченості та грамотності, але в цьому випадку варто приділяти увагу значенню слова, щоб не виникало непорозумінь.

2.2. Інтернет-сленг та вживання англіцизмів у ньому

Ще одну велику групу англіцизмів містить в собі інтернет-сленг. Причиною швидкої появи нових слів у комп'ютерному сленгу є стрімкий розвиток самих комп'ютерних технологій., популяризація соціальних мереж та відео ігор. Поширення персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери багато людей, які сприйняли і збагатили комп'ютерну лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, зайнятих у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп'ютерів серед молоді, схильної до вживання сленгових висловів, визначають моду на них серед користувачів.

Інтернет-сленг — це стиль мови, заснований на нарочито неправильній орфографії, поширився в інтернеті стихійно як гротескна реакція на численні орфографічні помилки в інтернет-публікаціях і репліках. Цей сленг у сучасному світі займає важливу роль, як і сама глобальна мережа інтернет. Адже там люди проводять велику частину свого часу: отримують необхідну інформацію, працюють, спілкуються в соціальних мережах, грають в онлайн ігри та багато чого іншого не обходиться без участі мережі.

У молодіжному комп'ютерному слензі багато слів із англійської мови, часто перероблені. Поширення англіцизмів зумовлене: по-перше, пануванням в усьому світі англомовної термінології, що в свою чергу пояснюється домінуванням на світовому ринку американських фірм, що виготовляють комп'ютери та програмне забезпечення до них; по-друге, модою на англійську мову серед молоді та в суспільстві загалом, що призводить до засмічення української мови англійськими словами (імпічмент, маркетинг, менеджмент і т.д.); по-третє, досить високим рівнем освіти людей, зайнятих у цій сфері діяльності.

Найтиповішими способами творення українських комп’ютерних сленгізмів виступають метафоричне перенесення або переосмислення на основі подібності; фонетична адаптація лексем англійської мови; абревіація; каламбурна підстановка тощо. Здебільшого ці процеси відбуваються з урахуванням граматичних норм сучасної української мови. Але разом з тим заслуговує на увагу й стилістичний прийом, спрямований на досягнення експресивно-комічного ефекту шляхом зумисно помилкового написання слів.

Український дослідник П. Грибовий виділяє кілька причин виникнення та існування молодіжного сленгу: експресивність номінативних засобів молодіжного сленгу, прагнення до відмежування, самоствердження молоді. Дослідник вважає, що молодіжний сленг дає змогу констатувати розбіжності в особивостях світобачення членів соціуму залежно від їх вікових та соціокультурних параметрів, до чого саме прагнуть Інтернет-користувачі [4, с.35].

Вчений також зазначає, що молодіжний сленг є одним із атрибутів молоді, а, отже, він становить невід’ємну частину лексики користувачів Інтернету та, особливо, соціальних мереж. Крім того, процес взаємодії між Інтернет та молодіжним сленгами діє і в зворотному напрямку: чимало суто Інтернет-лексем широко побутує і поза мережевою комунікацією. Наприклад лексеми загуглити, залайкати, ігнорити, копіпейстити, стрімити, чекнути тощо.

Таким чином англіцизми, якими послуговуються молоді люди для спілкування в інтернеті переходять в щоденне мовлення. Серед слів, які стосуються комп’ютерних технологій та відео ігор та які назвали опитувані підлітки, варто виділити наступні: і-нет (від англ. Internet – інтернет), погуглити (від англ. Google - браузер), вебка (від англ. Web-camera – веб-камера), вінда (від англ. Windows – комп’ютерна програма), забанити (від англ. to ban – банити), бро (від англ. Brother – брат (часто вживається підлітками в значенні «друг»)), ІМХО (від англ. In My Humble Opinion – на мою думку), лайкнути (від англ. Like - подобатися), зафрендитися (від англ. Friend - друг), ха? (від англ. How? – як воно?), вотс ап (What’s up – що трапилося?), юзати (від англ. To use - використовувати), юзер (від англ. User - користувач ).

Варто відмітити, що більшість лексем, якими послуговуються підлітки під час спілкування в інтернеті, досить часто можна зустріти в щоденному спілкуванні, де вони набувають нового значення. Так, наприклад, слово «юзати» може застосовуватися в значенні використовувати якийсь новий предмет чи застосовувати якусь певну методику у повсякденному житті.

На сьогоднішній день Інтернет-спілкування є одним з найпопулярніших у світі. Такий тип комунікації вимагає швидкості написання повідомлень, тому листи відрізняються стислістю та лаконічністю. Обсяг одного повідомлення не перевищує 5-6 слів. У зв'язку з цим поступово став вироблятися симбіоз письмової та усної промови або, як його ще по-іншому називають, Інтернет-сленг, який постійно змінюється та поповнюється новими лексемами, котрі активно запозичуються з англійської мови.

2.3. Культурна та спортивна сфери вживання англіцизмів

Сьогодні відкритість українського суспільства приводить до значного розширення кругозору та обсягу знань в області іноземних мов. Зросла необхідність в інтенсивному спілкуванні з людьми, які користуються іншими мовами. А це – важлива умова не тільки для безпосереднього запозичення лексики із цих мов, але й для прилучення носіїв української мови до способу їхнього життя. Так, наприклад поява багатьох англіцизмів у культурній сфері спілкування зумовлена активною популяризацією масової культури Англії та Америки, а виникнення багатьох англіцизмів у слензі підлітків в спортивнійсфері спілкування обумовлене орієнтацією на здоровий спосіб життя, який дуже популярний в західних країнах.

Підлітки, висловлюючись про ту чи іншу подію культурного чи спортивного характеру, досить часто використовують англіцизми, які вже міцно викорінилися в їхньому слензі, а саме, як виявило дослідження це такі слова:

1. Слова на позначення стилів музики: Попса (від амер. Pop music – популярна музика), Драм (від англ. Drum - барабан), Транс (від англ. Trance - екстаз), Хаус (від англ. House –стиль в музиці), Техно(від англ. Techno – техно (стиль в музиці)), репер (від англ. Rapper – виконавець реп-пісень).

2. Лексеми на позначення кіно, музики, телебачення: шоу-біз (від англ. Show biz – шоу бізнес), супер стар (від англ Super star –супер-зірка), Юкрейніан Фешн Вік (від англ. Ukrainian fashion week – український тиждень моди ), Файна Юкрайна (від англ. Fine і Ukraine – гарна і Україна), Камеді Клаб (від англ. Comedy club – комедійний клуб), муві (від амер. Movie - кінофільм), селебрітіс (від англ. Celebrities – знаменитість), фейк (від англ Fake – підробка), стайл (від англ. Style - стиль).

3. Слова, які застосовуються в спортивній сфері спілкування: пофітнеситися (від англ. Fitness – фітнес (вид спорту)), Бодібілдинг (від англ Body building - культуризм), Армреслінг (від ангд. Armwrestling – армрестлінг), Квест (від англ. Quest - пошук), Пейнтбол (від англ. Paintball – Пейнтбол), Сноуборд (від англ. Snowboard - Сноуборд), лузер (від англ. to loose – програвати або looser - невдаха).

Популяризування способу життя британських та американських людей позначилось й на житті українців. Як бачимо з вище наведених слів підлітки активно послуговуються словами, запозиченими з англійської мови на позначення видів спорту, стилів музики та кіно, які популярні саме на Заході. Ці лексеми повністю або частково дублюються з англійської мови як з британського, так і з американського її варіантів. Ми постійно чуємо ці слова по радіо чи на телебаченні, їх активно вживають у своєму мовленні телезірки, політики та прості люди. Їх активно застосовують, щоб дати назву новому телешоу чи фільму.

Не можна не заперечувати і той факт, що завдяки подібним англіцизмам збагачується й розширюється не лише наш словниковий запас, а й кругозір, адже чуючи нове невідоме для нас слово ми хочемо знати його достовірне значення і тоді звертаємось до словників чи носіїв мови, тим самим розвиваючи наш інтелект. До речі, саме знання правильного значення слова та його коректне застосування у відповідній ситуації сприяє підвищенню нашого статусу в колі інших реципієнтів.

Отже, можна зробити висновок, що англіцизми активно проникають в культурну та спортивну сфери нашого життя. Вони сприяють збагаченню не лише нашого словника, а й, можна сказати, певним чином змінюють нашу свідомість, адже те, що популярне на Заході стає популярним і в нашій країні.

Перейти к разделу: Висновки

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна