Оголошення

Дослідницька робота "Обсценна лексика на прикладі російської мови"

| nikolay
Обсценна лексика в російській мові
Тематика:
Автор роботи:
Ткачук Ганна
Керівник проєкту:
Пугайчук Світлана Миколаївна
Навчальний заклад:
Овруцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
Клас:
10

У індивідуальній науково-дослідницькій роботі з української мови на тему "Обсценна лексика на прикладі російської мови" учениця 10 класу з'ясовує значення поняття "обсценна лексика", наводить її класифікацію та проблеми вживання обсценних слів в російській мові. Автор визначила можливість корекції процесу поширення обсценної лексики в підлітковому середовищі.

Докладніше про роботу:

Науково-дослідницька робота (проєкт) на тему "Обсценна лексика на прикладі російської мови" виконана ученицею 10 класу і розглядає історію формування сучасних уявлень про специфіку літературної мови та явище обсценної лексики в російській мові, розкриває поняття ненормативної (обсценної) лексики та наводить її класифікації, з'ясовує причини появи обсценізмів.                    

Учнівський дослідницький проєкт з української мови на тему "Обсценна лексика на прикладі російської мови" з 10 класу відображає соціально-психологічні фактори, що впливають на вживання ненормативної лексики, встановлює вплив ЗМІ на вживання обсценної лексики, та розглядає співїснування культури та обсцену, а також дізнається, який вплив має сквернослів'я на здоров'я людини.

Зміст

Вступ
1. Історія формування сучасних уявлень про специфіку літературної мови.
2. Обсценна лексика в російській мові. 
2.1. Поняття ненормативної (обсценної) лексики.
2.2. Пункції обсценної лексики та її класифікації. 
3. Причини появи обсценізмів.                                                             
4. Лінгвістична характеристика обсцену.
5. Моціально-психологічні фактори, що впливають на вживання ненормативної лексики.
5.1. Вплив ЗМІ на вживання обсценної лексики. 
5.2. Культура та обсцен.
5.3 Сквернослів'я та здоров'я.
Висновки
Література Додатки                                                                                                                              

Вступ

У сучасному світі спостерігається широке поширення вживання ненормативної та обсценної лексики. Як стверджують сучасні дослідники, нинішня мова перебуває в стані глибокої кризи. Одними з найважливіших доказів (крім багатьох інших) є розширення вживання нецензурної лайки, сленгу, запозичення англіцизмів, поява нових слів, правопис яких не утвердився.

Тому проведене дослідження, яким чином змінюються мовні нормативи у соціумі (і, зокрема, підлітковому середовищі), пов'язані з трансформаціями громадської та індивідуальної свідомості та несвідомості, а також з проявом тих чи інших комунікативних якостей, буде досить актуальним. В даний час, коли відбувається повсюдна лібералізація моралі, поведінки, поглядів, свобод, змінюється і ставлення до вживання обсценної лексики. Відбувається легалізація даної лексики.

Те, що було сильно зниженим, стає фамільярним, фамільярне перетворюється на розмовне, а розмовне переходить в нейтральний, немаркований пласт словника. Варто відзначити, що нецензурна лексика - неоднорідна. І те, що викликає негативну оцінку, завжди може бути представлено словами цілком літературними і нелітературними.

Яким чином зміна мовних нормативів у соціумі (і, зокрема, підлітковому середовищі), пов'язана з трансформаціями громадської і індивідуальної свідомості та несвідомості, а також з проявом тих чи інших комунікативних якостей.

Об'єктом дослідження є обсценна лексика.

Предметом дослідження є соціальні та психологічні чинники вживання обсценізмів.

Цілі дослідницької роботи такі:

 • виявити фактори, що впливають на вживання ненормативної лексики підлітками;    
 • визначити можливість корекції процесу поширення обсценної лексики в підлітковому середовищі школярів.

Завдання нашої діяльності були наступними:

 • вивчити історію концепції культури мови;
 • визначити лінгвістичний статус норми,  які її відносини з мовною системою, чи є норма лінгвістичною категорією;
 • визначити, яке місце займає обсценна лексика в стилістиці української мови, чому вона як пласт не вивчається.
 • підібрати і вивчити літературу по темі "обсценна лексика"; визначити історію виникнення терміну "обсценна лексика"; виявити найбільш відповідний термін для назви ненормативної лексики;
 • провести соціологічне опитування серед підлітків 8-11-х класів;
 • провести проблемно-орієнтований аналіз даних анкетування;
 • розробити варіант програми корекції поширення обсценізмів в підлітковому середовищі;
 • узагальнити отримані результати у вигляді наукової роботи.

Були використані такі методи дослідження, як підбір і вивчення літератури, соціологічне опитування, обробка статистичних даних.

Історія формування сучасних уявлень про специфіку літературної мови

При вивченні мови лінгвіст неминуче зіштовхується з двома видами явищ, що мають однаково важливе значення. Це, по-перше, властивості цієї мови як системи (внутрішні властивості), по-друге, соціолінгвістичні та психолінгвістичні чинники, пов'язані з функціонуванням даної мови в певному мовному колективі в певний період часу (зовнішні фактори). Однак потрібно відразу ж сказати, що протиставлення внутрішніх і зовнішніх чинників навряд чи здійсненне зважаючи на їх тісний зв'язкок  і зумовленість у житті мови.

Поняття про літературність - нелітературного (нормативності-ненормативності) з часом змінюється, і це пов'язано в першу чергу  з процесами розвитку і змінами в суспільстві. Вирішенням питання про нормативність займалися вчені XIX ст. - Вундт, Гумбольдт, Штейнтал. Лінгвісти початку 20 століття, наприклад младограматики, розглядають мову як застиглу систему, "що тяжіє над усіма індивідами даної соціальної групи і реалізується у кожного з цих індивідів у вигляді пасивних " відбитків "- таких же індивідуальних систем мовних навичок"

По суті поняттям мовленнєвої діяльності, як особливого явища, займалися Соссюр, а пізніше Л. В. Щерба. У мовознавстві існувало уявлення про те, що мова - це хаос, у зв'язку з цим завдання мовознавців полягала в тому, щоб внести в нього певний порядок; мовознавство розглядалося як наука нормативна. Що ж стосується норми, то до сих пір залишається значною мірою відкритим питання про те, чи закладена нормативність в самій мові, або вона вноситься в мову ззовні.

Поняття ненормативної (обсценної) лексики

Ненормативна або обсценна лексика (нецензурні вирази, недрукована лайка) - від англійського obscene (непристойний, брудний, безсоромний), яке, у свою чергу, походить від латинського obscenus (огидний, непристойний) - вид лайливої лексики різних мов, що включає грубі (безсоромні, непристойно мерзенні, вульгарні) лайливі вирази, часто виражають спонтанну мовну реакцію на несподівану, як правило, неприємну ситуацію. Лінгвісти розділяють поняття ненормативна лексика та табуйована лексика від обсценної лексики. Обсценна лексика є лише одним із видів цих двох лінгвістичних феноменів.

У слов'янських мовах, зокрема російській, існує окрема частина ненормативної лексики - мат. Він налічує близько 5-6 основних слів від яких будуються численні похідні. Вони всі пов'язані з історично табуйованою темою сексу і тілесного низу. В українській  культурі традиція заборони цієї лексики склалася завдяки православному християнству, основній релігії слов'ян, яка забороняє вживання цих слів. У зв'язку з глибоким корінням цієї традиції навіть при сучасній зміні відношення суспільства до духовних цінностей, ставлення до ненормативної лексики, як і раніше залишається негативним серед більшості українського населення. Але відсоток людей, які вживають нецензурну лексику, тим не менш зростає.

Функції обсценної лексики та її класифікації

Вживання обсценної лексики може бути як спрямованим, так і безадресним. У першому випадку це пов'язано з образою, приниженням опонента. У разі безадресного вживання, як правило, виділяють наступні функції ОЛ:

 • розрядка психологічної напруги суб'єкта;
 • підвищення емоційної напруги, експресивності;
 • демонстрація розкутості, незалежності;
 • демонстрація зневажливого ставлення до системи заборон;
 • демонстрація приналежності мовця до «своїх»; заміна вигуків і мовних пауз.

Звідси ми ясно бачимо, що вживання обсценної і нецензурної лексики безпосередньо пов'язано з психологічними аспектами особистості і соціальними умовами існування індивіда. Людина, яка використовує обсценну лексику, виявляє мовну агресію. Мовна агресія - це сфера мовної поведінки, яка мотивована агресивним станом мовця. Можна говорити про два варіанти прояву випадків мовної агресії в текстах і розмові. По-перше, автор прямо закликає адресата до агресивних дій. По-друге, автор подачею предмета мовлення викликає або підтримує агресивний стан адресата.

Існують кілька класифікацій лайливої лексики. Найбільш детальна представлена В. М. Мокієнко, «класифікацію російської бранної лексики і фразеології». Багато дослідників розуміють терміни «лайлива лексика» і «обсценна лексика» як ті, які взаємно перетинаються, хоча і не повністю ідентичні. Лайка - це образливі, лайливі слова, тоді як обсценна лексика - це табуйовані, грубі вирази.

Головна ознака, яка нерозривно зв'язує дві ці лексичні групи - емоційно-експресивна реакція на несподівані і неприємні події, слова, дії і т. п. Але ми не будемо концентрувати на цьому моменті увагу, так як це відверне нас від основної мети дослідження.

Дослідники класифікують лайливу лексику з функціонально-тематичним принципом, виділяючи такі основні групи:

 • Найменування осіб з підкреслено негативними характеристиками типу:
 1. дурний, нетямущий чоловік;
 2. підлий, низька людина;
 3. нікчемна людина, нікчемність;
 4. повія, продажна жінка.
 • Найменування «неприличных», соціально табуйованих частин тіла - «срамные слова».
 • Найменування процесу здійснення статевого акту.
 • Найменування фізіологічних функцій (відправлень).
 • Найменування «результатів» фізіологічних відправлень.

Ненормативна лексика - це лексика, що включає в себе лайливі, нецензурні, табуйовані суспільством слова. У слов'янських мовах, зокрема російській, існує окрема частина ненормативної лексики, мат. Ненормативна лексика вживається як адресно (для приниження опонента та ін.), так і безадресно (наприклад, для підвищення емоційної напруги мови).

Сьогодні паралельно з кризою української мови і тотальної лібералізацією поведінки та прав, особливо активно зростає популярність обсценної лексики в суспільстві.

Причини появи обсценізмів

Метаморфози, що відбуваються з "мовою калиновою", помітні кожному і турбують багатьох, роблять стверджувальне висловлювання класика, мабуть, швидше питальним. Хочеться зауважити : мова і мовна культура в цілому перебувають в кризі, особливо в підлітковому середовищі. Адже наша свідомість сприйнятлива, а мовна здатність знаходиться тільки у стадії формування.

Почуття мови дуже важко розвивається, але втратити його, на жаль, дуже легко. Достатньо невеликого зсуву в бік неохайності, цей "зсув" стає нормою. У лінгвістичний вжиток у останні роки увійшов новий пласт українського словника - новий, зрозуміло, для вітчизняного дослідника, а не для нього ж самого, як носія української мови.

Включення так званої "нецензурної лексики" (вона ж - "лихослів'я", "мат", "матірщинна лексика", "обсценна лексика", "інвектива") в лінгвістичний опис (у тому числі і лексикографічне) викликане кількома причинами:

 • публікація низки творів "потаенной" російської літератури І. Баркова, епіграми і листи О. Пушкіна, "Заветные сказки" Афанасьєва та ін.), що зробило необхідним і можливим відповідне коментування, не тільки загальнофілологічне чи  культурологічне, а й лінгвістичне;
 • зниження рівня культури загальнонародної мови, криміналізація, жаргонізація і "порнофікація" мови від повсякденної мови до промови політиків, мови ЗМІ, відеокультури тощо;
 • впровадження "нецензурної лексики" як "выразительного средства" в мову сучасної художньої літератури та публіцистики (від Юза Олешківського до Едуарда Лимонова та Віктора Єрофєєва), в тому числі і через переклади зарубіжної літератури.

Звичайно, "глобальним" фактором, що спровокував і сприяє розвитку зазначених процесів, стало "звільнення", лібералізація російської мови і літературної мови. На жаль, подібний розвиток до кінця XX століття призвів до "порнофикации" або "матерщинизации" російської мови не тільки в його повсякденній мові, але і в його письмових літературних різновидах.

Оскільки це має місце в нинішній мовнії ситуації, з цим доводиться рахуватися як з реальним чинником мовної комунікації, а виправлення, корегування його небажаних проявів неможливе без глибокого розуміння суті того, що відбувається, тобто без ретельного лінгвістичного (лінгвоекологічного, лінгвокультурологічного) аналізу відповідного матеріалу і особливостей його функціонування в сучасній комунікації.

Публікацій на цю тему вже досить багато і суто лінгвістичних, і в плані культури мовного спілкування, і публіцистичних. Саме по собі вживання таких слів не новина для російської літератури, але письменники – постмодерністи В. Пєлєвін, В. Сорокін і інші вводять обсценную лексику в ніколи небачених раніше обсягах. Однак, подивимося наші словники: ви нічого не знайдете, ніби й не існує взагалі цілого пласту мови. Єдиним винятком є словник В. Даля в редакції Бодуена де Куртене, який і ввів вперше обсценну лексику у видання 1903 - 1909 років, розраховане на звичайного користувача.

Лінгвістична характеристика обсцену

Який термін більш прийнятний для визначення ненормативності мовлення підлітків? Тому постає неминуче питання про точне визначення лінгвістичного об'єкта опису та вивчення. Термінологічна назва того, що в існуючій вже літературі має багато різних найменувань: "мат", "матірщинна лексика", "лихослів'я", "нецензурна лексика" і т.п., досить широко використовується і таке позначення як "обсценна лексика", нещодавно увійшло в мову лінгвістів. На жаль, використання запозичених термінів, з кон'юнктурних причин, найчастіше зустрічається помилково написаним і невірно тлумаченим. Наприклад, абсценний, абсентний, опценний, обценний, обсентний.

Можливо, це несвідоме прагнення побачити в "чужому" прикметнику обсценний "свою", російську основу, так би мовити "нецінна лексика" або зв'язати його зі словом "абсент". Неправильним буде називати обсценну лексику "матом", "арго", "сленгом". Найменування "інвектива", "інвективна лексика", нещодавно увійшло до лінгвістичного опису (у В.А.Жельвіса) також незадовільні, бо коло явищ, що позначається цими термінами, включає далеко не тільки "матерщиные слова", але і будь-які "лайливі, образливі ".

Тому термін "обсценний" (обсценна лексика, обсценізми ) буде більш точним найменуванням. Прикметник "обсценний " - латинського походження. Спочатку було терміном "авгурів", віщунів по птахах, застосовувалося для характеристики " поганої ознаки ": obsenae aves  "зловісні птахи " , тобто "птахи, що несуть погані знамення". Еволюція значення прикметника obsenus представлена в "Латинсько-російському словнику"

І. Х. Дворецького (1949), obsenus - 1) огидний, бридкий, гидкий, 2) непристойний, негожий 3) аморальний, розпусний; 4) злобний, зловісний, передвіщає біду. Сучасне значення прикметника obsenus - " непристойний", яке характеризує мову, слова, манеру говоріння, а також вчинки. Таким чином, внутрішня форма запозиченого обсценний - "брудний, непристойний ", що цілком підходить для характеристики відповідних слів і понять, що стоять за ним , обсценна лексика як соціальне явище розвивається та поповнюється не тільки новими лайливими словами, коло її вживання як ракова пухлина охоплює все більше і більше верств населення.

У результаті нашої дослідницької роботи "Обсценна лексика на прикладі російської мови" ми встановили, що вивченням походження, поширення нецензурних слів займалися багато вчених-лінгвістів, письменників, журналістів. Є досить велика кількість спеціальних словників, науково-популярних нарисів, окремих статей, присвячених цій темі.

Так, у нижегородській газеті «Місто і городяни» піднімається проблема вживання нецензурних слів маленькими дітьми. Тут наводиться декілька порад, як на це явище повинні реагувати батьки: «Лучше не падать в обморок и не подавать виду, что вы шокированы. Это произведет слишком сильное впечатление на застенчивого ребенка, он расстроится и станет избегать общества детей, от которых он слышал неприличные слова.

Но, с другой стороны, вы не должны сидеть и молча слушать, как ваш ребенок ругается. Вы можете строго сказать ему, что большинству людей, и вам в том числе, не нравится слушать такие слова, и вы не хотите, чтобы он их употреблял». На сайті агенції новин ІМА-прес в розділі «Коментар дня» було поставлено питання: «Можно ли чистоту русского языка регулировать с помощью законодательства? Нужно ли вводить наказания вплоть до уголовной ответственности за употребление бранных слов?» Ось як відреагувала на це питання Марія Арбатова, письменниця: «Это чисто популистский закон, и у него нет шансов пройти и быть воплощенным в жизнь, глупости все это».

У своїй статті «Матерный словарь как феномен русской культуры» А. Плуцер-Сарно говорить про проблему появи величезної кількості словників російського мату. «Их качество говорит о том, что эта область языка по-прежнему остается вне поля зрения профессиональных лексикографов. Сделаны они совершенно безграмотно любителями и дилетантами, чтобы удовлетворить вполне естественную потребность напечатать "непечатное", употребить «непотребное».

На сайті «Писатель.ru» запропонована стаття Сергія Степанова, у якій автор намагається «разобраться в психологических механизмах обсцена в тех мотивах, которыми руководствуется человек, используя в речи ненормативную лексику. Ибо, как заметил еще Фрейд, ни одно слово не говорится просто так, а отражает наши глубинные склонности и влечения. Только когда те, с кого большинству и в самом деле хотелось бы брать пример, будут разговаривать иначе, обсцен  постепенно вернется туда, откуда пришел. Тем более, что любую мысль или эмоцию можно гораздо более сильно и хлестко выразить в деликатной форме!»

У статті А. Терьохіної «На краматогорських матерщинників будуть накладати штрафи», автор пише про те, що в Україні матом не лаються, в Україні матом розмовляють . У цій же статті констатується факт, що в м. Краматорську Донецької області за вживання нецензурних виразів у громадських місцях тепер доведеться заплатити штраф від 50 до 100 гривнів або відсидіти 15 діб, але чи матиме це місце? Адже мовних особистостей «зі знаком мінус» у нас більш ніж достатньо.  А що нам пропонують ЗМІ? Навряд чи в справі порятунку мови нам зможе допомогти цензура. Я думаю, що необхідно проводити ретельну і ненав'язливу роботу щодо підвищення мовної культури.

Наскільки глибоко заражена наша молодь «речевой неряшливостью», ми намагалися з'ясувати за допомогою проведеного проблемно-орієнтованого аналізу.

Вплив ЗМІ на вживання обсценної лексики

Як вже говорилося, мова і свідомість безпосередньо пов'язані. Це означає, що зміна ставлення до вживання обсцену є результатом зміни самої свідомості людей. У сучасному світі існує величезна кількість факторів, що масово впливають на свідомість людей, таких як: телебачення, реклама, друкована продукція. Особливе положення в цьому списку займає інтернет, як найбільш вільний від цензури засіб масової інформації.

Сучасні ЗМІ та масове мистецтво намагаються привернути увагу глядача всілякими способами, навіть які раніше вважалися неприпустимими. Зараз дуже популярні серіали і фільми, книги, що містять акти насильства,  злочини, а так само еротичні епізоди. Це завжди було темою на межі дозволеного, і тому особливо привертало увагу. Агресивний стиль поведінки і спілкування нав'язується людям і в той же час розковує їх. А з огляду на масштаби сучасних ЗМІ, під цей вплив потрапляє майже 100% населення.

У результаті, під тиском зовнішнього впливу змінюється і свідомість людини. А відповідно і його поведінка, і мова.

У 2010 році «Інтерфакс» опублікував дані опитування про ставлення громадян до вживання ненормативної лексики в публічних виступах відомих людей. З'ясувалося, що основна маса людей (80%) негативно ставиться до використання ненормативної лексики в публічних  програмах і матеріалах, розрахованих на масову аудиторію, вважаючи вживання нецензурних висловів неприпустимим проявом розбещеності. Тим не менш, за даними того ж опитування 13% опитаних допускають вживання мату в тих випадках, коли він використовується в якості необхідного художнього засобу. І 3% вважають, що якщо мат часто вживається у спілкуванні між людьми, то спроби заборонити його на естраді, в кіно, на телебаченні - неможливо.

На початку 90-х років, після розпаду СРСР, коли жорсткі цензурні заборони зникли, обсценна лексика широко проникла в літературу, використовуючись у різних функціях. Первинна функція - реалістична передача розмовної мови: якщо в житті люди матюкаються, то вони повинні робити це і в книгах. У деяких авторів персонажі не зловживають обсценної лексикою (так у книгах Віктора Пєлєвіна вона майже завжди присутня, але в дуже невеликій кількості), в інших письменників мова персонажів рясніє сильними виразами (так у романах Баяна Шірянова з життя наркоманів герої, відповідно до принципу життєвої правди, не соромляться у виразах).

У ряді інших випадків письменники використовують обсценную лексику з більш складними цілями: так у поезії Германа Лукомнікова обсценна лексика часто вживається для відтворення атмосфери карнавалу (у розумінні М.М. Бахтіна), а у віршах Шиша Брянського робиться спроба воскресити і одночасно спародіювати древню сакральну функцію інвективної лексики, її відношення до ключових язичницьких обрядів (перш за все, ініціації). Обсценна лексика в поєднанні з суржиком є у сатирично-комедійних п'єсах Леся Подерев'янського, де вона допомагає зробити їх більш реальними, показати приналежність героїв певним верствам населення.

Найбільш популярні з усієї друкованої продукції періодичні видання: журнали і газети. Зрозуміло, для привернення  уваги вони так само активно використовують інформацію, що має агресивний характер, а так само інтимну інформацію про особисте життя публічних людей: поп-зірок, акторів, політиків, бізнесменів і т.п. Існує навіть таке поняття як «жовта преса» - періодика, що складається з виключно скандальної інформації про таких людей.

Так само на телебаченні вживання ненормативної лексики сприяло приверненню уваги глядачів, як щось нове, несподіване. Відтепер у фільмах глядач міг бачити цілком реалістичний побут героїв, з усіма властивими нюансами, в тому числі і ненормативною лексикою. У різних ток-шоу стало можливе вживання її для більш яскравої експресії своєї промови, а так само для того, щоб показати «свойскость» співрозмовника. На сьогоднішній день становище лише ускладнилося.

Агресія на ТБ все так само має ключове значення, як і в залученні уваги аудиторії, так і у впливі на свідомість глядача. Поки що воно є найпотужнішим інструментом у сфері комунікації за охопленням населення і можливостям впливати на свідомість людей. За підрахунками деяких фахівців, в одній середньостатистичній сім'ї телевізор працює до 7 годин на добу.

Експерт з питань телебачення О. Ларсен підрахував, що 18-річний американський підліток уже має на своєму «рахунку» 1700 годин, проведених перед телевізором, і 15 тисяч спостережуваних актів вбивств. Інші дослідники наводять ще більші цифри (20 тисяч актів вбивств і 100 тисяч сцен іншого насильства). Ці дані можна сміливо застосувати і розглядаючи ситуацію в Унраїні, так практично всі вітчизняні канали орієнтуються на західні. Факт зростання насильницької злочинності, особливо серед неповнолітніх, є яскравим тому підтвердженням.

У сучасній соціальній психології виділяють три основні гіпотези, що пояснюють механізм впливу телевізійних сцен насильства на агресивну поведінку людей. Найбільш популярною є «гіпотеза моделі», розроблена А.Бандурою. Відповідно до неї агресивна поведінка виявляється результатом спостереження і наслідування (навчання) агресивним діям інших людей і телевізійних персонажів.

Звідси випливає , що агресія на телеекрані служить свого роду прикладом для моделювання реальної поведінки. Наступна гіпотеза - це «гіпотеза каталізатора» Л. Берковитц. Дослідник висуває припущення, що сцени насильства працюють як своєрідні стимулятори порушення та імпульсивної поведінки у глядачів (за принципом каталізатора, що прискорює хід хімічної реакції).

Такі сцени виступають стимуляторами, які запускають певні когнітивні процеси (наприклад, викликають агресивні спогади, ідеї), що вже, у свою чергу, призводить до агресивної поведінки. Існує так само «гіпотеза катарсису», яка з'явилася в результаті досліджень, які вказують на те, що демонстрація сцен насильства навпаки призводить до послаблення агресивності. Відбувається свого роду «катарсис» - скидання емоційного напруження. Але так чи інакше, результати більшості проведених досліджень підтверджують «гіпотезу моделі».

У 1999-2000 році Ю.А. Дроздовим було проведено дослідження з виявлення соціально-психологічних факторів агресивної поведінки молоді. У якості піддослідних виступали особи підліткового і юнацького віку (15-25 років) чоловічої і жіночої статі загальною чисельністю 355 осіб, які проживають у місті Чернігові і в Чернігівській області.

До вибірки увійшли учні старших класів середніх шкіл, учні ПТУ, студенти педагогічного університету, учні духовного училища, курсанти училища МВС, військовослужбовці (солдати і сержанти строкової служби), а також представники молоді, засуджені за вчинення кримінальних злочинів. Випробовуваних просили вибрати три найбільш бажаних види телепродукції.

Найбільш бажаними жанрами у досліджуваних групах молоді, виявилися комедії (понад 76% від числа опитаних оцінили його як «бажаний»). Це явище ми зараз коментувати не будемо, так як воно не є особливо важливим для даного дослідження. Друге місце займають бойовики. У якості «бажаного» він був названий більш ніж 42% від числа опитаних представників молоді, проте його рейтинг у різних соціально-статевих групах має розкид від 1-го місця (групи засуджених чоловічої статі і військовослужбовців) до 7-го передостаннього (в учнів жіночої статі з духовних училищ).

У цілому, даний жанр має досить високу популярність серед молодих людей (72% юнаків назвали його, цьому жанру віддається перевага; серед дівчат - тільки 23%), що з одного боку виглядає природним, але з іншого викликає певні побоювання. Останні, зрозуміло, пов'язані з проблемою впливу сцен насильства на телеекрані на агресивну поведінку глядачів.

Третє місце зайняли трилери (фільми жахів). У якості «улюблених» їх оцінило 37% усіх опитаних. Це пов'язано з тим, що в цьому віці у молодих людей існує потреба до «гострих відчуттів» (наприклад, екстремальні види спорту). Але в той же час в неякісних фільмах жахів (яких більшість) як правило страшними є саме акти насильства.

На сьогоднішній день серйозним конкурентом ТБ в сфері ЗМІ є інтернет. А з огляду на його стрімкий розвиток, можна уявити, що він скоро займе перше місце. Поряд з цим він практично абсолютно не схильний до цензури і доступний будь-якій людині. Оскільки інтернет забезпечує повну анонімність спілкування людей, з'являється повна безкарність та безвідповідальність за свої висловлювання.

У результаті, людина відвідує інтернет та волею-неволею опиняється під впливом обсценної і лайливої лексики. Оскільки найбільш популярний інтернет серед молоді, то переважно саме вона стає головним об'єктом сприйняття НЛ. Навіть самі популярні сайти в Рунеті сьогодні не стороняться ненормативної лексики. Це розхолоджує користувачів, роблячи їх ставлення до матюків все більш терпимим. Крім агресивних посилів, велику роль грає майже неконтрольований обіг інформації еротичного чи навіть порнографічного характеру. Знову ж відбувається детабуізація колись забороненої теми, пов'язаної з сексом і тілесним низом.

З огляду на те, що конкуренція між такими видами ЗМІ як інтернет і телебачення дуже висока, еротика і фільми, що містять акти насильства, показуються все частіше на ТБ, для підтримки інтересу з боку глядача. Яскравим прикладом такого каналу є НТВ. У його репертуарі агресивні назви займають більше 40%, а сцени насильства містяться майже в кожному другому фільмі/серіалі. А агресивні ми включаємо ті, що містять слова типу «вбивця», «пістолет», «кров», «помста», «смерть», «злочин» і т.п.

У результаті того, що нецензурна лексика проникає в усі сфери суспільного життя і, зокрема, в розмовну мову різних верств населення, відбувається істотне зниження «порогу допустимості» використання НЛ в літературних текстах, виставах, операх, в шоу-бізнесі, в ЗМІ. Це сприяє поступовій детабуізаціі (зняттю заборони) психологічного змісту, який традиційно приписується семантиці та експресії обсценність слів і виразів ще недавно вважалися неприпустимими в цивілізованому спілкуванні.

Культура і обсцен

Сучасний світ - це глобалізований світ. Світ, у якому немає чітких етнічних і культурних меж. Розвиток технологій дозволяє за пару секунд переслати інформацію з одного кінця Землі в інши. У результаті стирання кордонів, змішання мов «розчиняється» культурна спадщина кожної нації. Це безпосередньо пов'язано з вживанням обсценна. У свідомості людини зникає табу на вживання лайливої лексики, що несе історично-культурний характер.

У християнстві і православ'ї, зокрема, вживання, лайки, мату, лихослів'я, - це серйозний гріх. Але сьогодні релігійність якщо й популярна серед молоді, то це скоріше мода, ніж свідоме бажання слідувати її принципам. Тому людина може цілком  вважати себе православним і в той же час непристойно лаятися.

Як відзначає більшість дослідників, рівень сучасної культури незрівнянно нижчий навіть з рівнем початку минулого століття. У ЗМІ грає роль кількість, а не якість. Наприклад, популярні серіали складаються з декількох сотень серій, при тому, що ні про яку якісну  акторську гру, або глубокодумність сюжету в них, звичайно, мови не йде. Зате вони пересичені якраз колись табуйованою темою насильства та сексу, чим і привертають увагу.

Загальні культурні цінності сьогоднішнього соціуму так само досить низькі і матеріалізовані. Вищим благом вважаються гроші і предметне багатство. Людина при бажанні легко переступає межі етичних норм для вилучення власної вигоди. У таких випадках модно говорити: «це ж бізнес, нічого особистого». І цілком природним тоді виявляється те, що і відношення людей один до одного стає зниженим, більш споживчим. Зникає культура мовлення. Всі ці процеси взаємозалежні.

Загальний рівень агресивності людей сьогодні набагато вищий навіть у порівнянні з початком ХХ століття. Головна цінність сучасності - це інформація. А людям властиво проявляти особливий інтерес до інформації про біди, трагедії, жертви вбивств і т.п. З цієї причини і ЗМІ, і культурні розваги по можливості намагаються наповнити випуски подібними сюжетами. Це впливає на психіку людини, відбиваючись у тому числі і на його поведінці, мові, роблячи їх більш агресивними. У результаті прояв агресії стає модним, так як той, хто агресивний, той сильний, авторитетний.

З дитинства людина під впливом зазначених соціально-психологічних факторів сприймає агресивний тип поведінки, як нормальний, «правий». У цей же час в його «активний лексикон» входить ненормативна лексика, сприймаючи від інших навколишніх людей. Але, зміцнившись у свідомості, лайка вже в силу свого емоційного навантаження впливає на свідомість людини. Адже відомо, що словом можна як і вилікувати, так і вбити, в прямому і переносному сенсах. У даному випадку, активно лаючись матом, людина впливає на свою психіку, а зважаючи на взаємопов'язаність систем в організмі, і на свій фізичний стан.

Сквернослів'я і здоров'я

Найважливішим і науково підтвердженим є те, що мат небезпечний для здоров'я, він не тільки сприяє зниженню інтелекту, провокує злочину, створюючи ілюзію вседозволеності, обкрадає нас духовно, принижує і ображає, але і, вбираючи в себе словесний бруд, калічить людські долі, призводить до раннього старіння і передчасної смерті.

Група вчених під керівництвом кандидата біологічних наук П.П. Гаряєва прийшла до приголомшливого висновку: за допомогою словесних мислеобразів людина творить або руйнує свій генетичний апарат.

Дослідники довели, що лайливі слова як би вибухають у генетичному апараті людини, внаслідок цього відбуваються мутації, які з кожним поколінням ведуть до виродження людини.

Дослідники винайшли апарат, який переводить людські слова в електромагнітні коливання. Вони, як відомо, впливають на молекули ДНК (спадковості). Лається людина матом, і його хромосоми гнуться, гени міняються місцями. У результаті ДНК починає виробляти протиприродні програми. Ось так поступово потомству передається програма самоліквідації.

Вчені зафіксували, що лайливі слова викликають мутагенний ефект, подібний до того, що дає радіоактивне опромінення потужністю в тисячі рентген. Експеримент із спілкуванням проводився багато років на насінні рослини арабідопсис, майже всі вони загинули. А ті, що вижили, стали генетичними виродками. Цікаво, те, що мутагенний ефект не залежить від сили слова, вони могли вимовляти то голосно, то шепотом.

На цій підставі вчені зробили висновок, що певні слова володіють інформаційним впливом на ДНК, тобто ДНК сприймає людську мову. Було проведено і прямо протилежний експеримент. Учені «благословляли» тобто читали молитви над насінням, убитими радіоактивним опроміненням в 10 000 рентген.

І ось переплутавши гени, розірвані хромосоми і спіралі ДНК стали на свої місця і зрослися. Молитва пробуджує резервні можливості генетичного апарату, а прокляття руйнує навіть хвильові програми, які забезпечують нормальну роботу організму.

Інша група вчених під керівництвом доктора біологічних наук І. Б. Білявського 17 років займалася проблемою сквернослів'я, і вони довели, що запеклі матерщинники живуть набагато менше, ніж ті, хто не сквернословить. Тому що в їхніх клітинах дуже швидко наступають вікові зміни і виявляються різні хвороби.

Більше того, лихослів'я негативно впливає не тільки на здоров'я тих, хто лається, але і хто змушений слухати лайки. Адже наші предки давно знали, що злі слова вбивають. Не випадково, прокляття вражало на смерть.  Словом воскрешали мертвих, зцілювали хворих. Ось такі незаперечні факти.

У Біблії сказано: «Від слів своїх будеш засуджений, від слів своїх будеш виправданий». Православна церква завжди забороняла лихослів'я, богозневагу. Порок цей знаходиться в прямій залежності від того, наскільки людина духовно розвинена.

Вчені медики прийшли до висновку, що всі хвороби мають своє походження в дусі. Перш ніж заболить орган, порушить свою роботу система або функція, до цього мають з'явитися передумови на духовному плані людини, в думках, почуттях, емоціях, словах і діях людини. Попередити або зупинити розвиток хворобливого процесу можна і потрібно високими моральними духовними якостями.

Бездуховність - ось основна причина, як психічної, так і фізичної патології. Тільки духовне вдосконалення людини може з'явитися захистом від різних захворювань.

- Що таке духовність? Які якості потрібно розвивати в собі?

До неосяжних розмірів потрібно розвинути в собі любов, доброту, розуміння краси, прагнути до знань, розвивати почуття відповідальності за свої думки і вчинки.

Згідно з висновком експертів ВООЗ стан здоров'я населення на 10% визначається рівнем розвитку медицини, як науки та стану медичної допомоги, на 20% спадковим фактором, на 20% станом навколишнього середовища і на 50% способом життя. Єдиний шлях, що веде до здоров'я кожної людини - це зміна ставлення людини до самої себе.

У того, хто лихословить, є 2 шляхи: перший - знаючи, що це погано, продовжувати нецензурно висловлюватися, тим самим включити програму самознищення. І, другий шлях - шлях духовного зростання, самовдосконалення, шлях краси. Закон вільної волі дає право вибору - яким шляхом йти. Але спробуйте хоча б місяць обійтися без лайливих слів і уважно простежте за змінами у вашому житті. Ви скоро зрозумієте, що, відмовившись від потворної матірної мови, ви знайдете здоров'я, щастя, везіння, ясність думок, вчинків і любов ваших близьких. «Без зла дивися на всесвіт, а поглядом розуму, добра, життя - це море з благих діянь, побудуй корабель і по хвилях пливи».

Висновки

Дана науково-дослідницька робота з української мови "Обсценна лексика на прикладі російської мови" була присвячена вивченню обсценної лексики в підлітковому середовищі та соціально- психологічних факторів, що впливають на вживання обсценізмів. У результаті ми бачимо, що в даний час відбувається повсюдна легалізація даної лексики, яка врешті-решт йде паралельно із загальною демократизацією мови та суспільних звичаїв. Що було сильно зниженими, стає фамільярним, фамільярне перетворюється на розмовне, а розмовне переходить в нейтральний, немаркований пласт словника.

Величезний вплив на популяризацію обсценної лексики в суспільстві мають ЗМІ. У результаті того, що в журналах, газетах та телебаченні ми періодично зустрічаємося з табуйованою лексикою, у свідомості відбувається закріплення цих слів, як цілком прийнятних. До зазначеного переліку сьогодні додається Інтернет, який практично не піддається цензурі і контролю.

Загальна агресивність суспільства досить висока. Це знову ж таки пов'язано з діяльністю ЗМІ, які щодня демонструють сюжети з насильством і агресивною поведінкою. У результаті невдалої соціальної і міжнародної політики держави в суспільстві зростає ксенофобскій настрій.

Спостерігається зниження загальнокультурних цінностей, духовності людей. Відносини між людьми стають більш споживчими. Це призводить до більш різкого і агресивного спілкування. Обсценна лексика стає невід'ємною частиною лексикону.

Популяризація обсцену торкається всіх верств суспільства, тому числі і молодь. Підлітки сприймають подібний стиль спілкування як норму, як ознаку дорослості, правоти, авторитетності, а повсюдна пропаганда агресії лише сприяє цьому. Зміцнення ненормативної  лексики в повсякденній мові у свою чергу робить зворотний вплив на поведінку індивіда та його ціннісну картину світу. Людина, яка вилаялась  матом підсвідомо приймає агресивну модель поведінки, як найбільш відповідну.

У даному дослідженні в рамках дослідницького проєкту з української мови "Обсценна лексика на прикладі російської мови" ми докладно розглянули причини та чинники вживання обсценної лексики. А так само показали сьогоднішню актуальність проблеми її вживання.              

Література

 1. Борисенко Н. Сумний знак часу, або що таке лихослів'я / / Російська мова (додаток до газети "Перше вересня"). 2000 р., № 4 (220).
 2. Буй В. Російська заповітна ідіоматика. М., 1995.
 3. Вежбицкая А. Мова. Культура. Пізнання. М., 1996.
 4. Виноградов С. Вам лихослів'я не до лиця / / Наука і життя. 1993, № 4.
 5. Гудковіч Л.М., Жельвіс В.І. Висне чи лайку на коміру? / / Сім'я і школа. 1980, № 2.
 6. Гусейнов г.ч. Брехня як стан свідомості / / Питання філософії. 1989, № 11.
 7. Даньковський Х. Словесна агресія / / Наука і життя. 1995, № 6.
 8. Девкин В.Д. Псевдоекспрессія / / Загальні і приватні проблеми функціонування стилів. М., 1986.
 9. Ейгер Г.В. Механізми контролю мовної правильності висловлювання. М., 1980.
 10. Жельвіс В.І. Поле битви. Лихослів'я як соціальна проблема. М., 1997.
 11. Зорін А. Легалізація обсценної лексики та її культурні наслідки / / Антисвіт російської культури. Мова. Фольклор. Література. М., 1996.
 12. Мовна агресія і гуманізація спілкування в засобах масової інформації.Єкатеринбург, 1997.
 13. Сковородніков А.П. Питання екології російської мови. Красноярськ, 1993.
 14. Сперанський О.М. Образа словом у повсякденному і правовій свідомості носіїв російської мови / / юрислінгвістики-1: Проблеми і перспективи. Барнаул, 1999.
 15. Федотова Л.Л. Сучасна молодіжна мова: норма чи антінорма / / Російська мова (додаток до газети "Перше вересня"). 2000 р., № 4 (220).
 16. Лурія А. Р. Мова і свідомість. / Под ред. Є. Д. Хомський. - Ростов на Дону: Фенікс, 1998.
 17. Єніна Л. Мовна агресія і мовна толерантність в засобах масової інформації.
 18. Мокієнко В.М. Російська лайлива лексика: цензурний і нецензурне / / Русистика.- Берлін, 1994
 19. Бєлова Е.В. Мовна культура молоді: проблема дефініції електронне наукове видання "Аналітика культурології, 2006.
 20. Ненормативна лексика. Вікіпедія.
 21. Сленг, евфемізми та знижена лексика.
 22. Дроздов Ю.А. Агресивне телебачення: Соціально-психологічний аналіз феномена. 2001.
 23. Берковіц Л. Агресія: причини, наслідки та контроль. - СПб. 2002
 24. Кожухар Г.С. Мовна агресія: рефлексивний і нерефлексівним рівень нецензурної лексики в уявленнях студентів-психологів.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика