Оголошення

Шляхи вирішення сімейних проблем, грунтованих на гендері

2.2. Шляхи вирішення сімейних проблем, грунтованих на гендері

Сім’я в соціальному розумінні – це фундамент будь-якої особистості. Саме в сім’ї формуються життєві та моральні цінності, ставлення до себе й до інших. Проблеми були і є завжди. Але у одних обставини складаються вдаліше, в інших – більш драматично. І все ж при бажанні і наполегливості майже завжди можна знайти якесь рішення.

Необхідними умовами щасливих сімейних відносин є: спрямованість на іншого (уміння розуміти його, уважно до нього ставитися, враховувати смаки, інтереси і бажання); нормальне, безконфліктне спілкування; довірливість і емпатія; розуміння один одного. Існує значна кількість всіляких моментів, що спотворюють та порушують процес вирішення сім'єю її проблем: неусвідомлювані мотиви, невірні постулати, недолік емпатії (здатність зрозуміти, прийняти іншого), соціально-економічні умови.

Успішність їх вирішення залежить від того, наскільки сильні в даній родині навички ефективного розгляду та вирішення сімейних проблем. Якщо родина взагалі вміє вирішувати проблеми, якщо у неї є значний досвід спільного обговорення і вирішення різних (можливо, навіть дуже далеких від життя цієї сім'ї) проблем, то вона стійка проти спотворюючих чинників. Слабкість таких навичок робить родину дуже вразливою.

Невміння сім'ї обговорювати і вирішувати проблеми може бути викликане низьким культурним рівнем сім'ї, своєрідністю її традицій або традицій соціального прошарку, до якого належить родина, вихованням, яке отримали її члени, і т.д [8, с. 172–174].

Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві зростає число сімей, члени яких мають високий освітній рівень, існує дуже мало сімей, де у вирішенні проблем заохочується самостійність. Значно частіше в якості джерела правильних рішень і життєвої мудрості розглядаються традиції, досвід старших, поради фахівців.

Значною кількість сімей бачать джерело своїх проблем у тому, що вони в чомусь відхиляються від нормального (у їхньому уявленні – найбільш поширеної або похвальної поведінки). Існують рекомендації щодо подолання конфліктних ситуацій.

Всі зазначені фактори позбавляють сім'ю можливості вчитися самостійно вирішувати проблеми, набиратися досвіду. Таким чином, вельми істотним завданням є формування навичок ефективного вирішення проблем взагалі і родинних зокрема. Чим краще члени сім'ї уявляють собі і контролюють хід цього процесу, чим міцніше навички і більше досвіду вирішення найрізноманітніших проблем, тим сильніший опір сім'ї впливу різних факторів.

У вихованні дітей батькам потрібно користуватися біблійними принципами, серед яких любов – найвища ознака злагоди і довіри. На наш погляд, релігійне виховання в сім'ї має носити здебільшого профілактично-пропедевтичний характер, оскільки прилучення дитини, підлітка до норм християнської моралі запобігає таким негативним явищам, як підліткова злочинність, наркоманія, проституція, бродяжництво, суїцид тощо [24, с. 55- 58].

Отже, гідне пошанування батьками один одного є найкращим прикладом наслідування для дітей. Батьки стосовно дітей повинні зберігати рівність поглядів і переконань, щоб діти не відчували різниці між наказами матері і батька, а також розуміли однакову відповідальність перед ними. Однакова любов до всіх дітей у родині сприятиме любові дітей між собою, а також до батьків. Старші брати чи сестри повинні відчути обов'язок допомагати батькам у вихованні і навчанні молодших.

Висновки

Сім’я – це форма спільності людей, яка складається з чоловіка і жінки, поєднаних шлюбом, їх дітей (власних або усиновлених). Її єдність забезпечується взаємною любов’ю та повагою, моральними, економічними, правовими та іншими видами взаємної відповідальності, взаєморозумінням та емоційним зв’язком.

Важливе значення має підготовка молоді до майбутнього родиннного життя, усвідомлення справжньої важливості і значимості сім'ї в житті як окремої людини, так і всього суспільства. Прогрес взаємин у родині тільки тоді стає сприятливим для подружжя, їх творчим вільним вибором, коли кожен має право сам визначати напрямок свого розвитку, зберігаючи в числі найважливіших духовних цінностей родину.

Сучасна українська сім'я здійснює різноспрямоване виховання підростаючого покоління. Ефективність цього процесу залежить від здатності батьків уникати помилкового впливу на дітей. Різні стилі догляду, спілкування, взаємодії батьків з дітьми сприяють розвитку та закріпленню певних особливостей дитячої поведінки і характеру, визначають напрям розвитку самосвідомості. З огляду на це, найголовнішим показником сприятливості батьківсько-дитячих взаємин є їх адекватність, що означає тотожність, достатню відповідність можливостям, здібностям, індивідуальним особливостям дитини.

Прийняття дитини такою якою вона є, з її своєрідністю природженого темпераменту, характеру, що формується, особливостями особистості, що розвиваються, неодмінно визначає адекватні уявлення про неї та необхідні способи поводження.

Безсумнівною умовою стійкості і міцності родинних взаємин є здатність зрозуміти і прийняти іншу людину такою, яка вона є, вміння членів сім'ї ставити і досягати спільних цілей. Так, як метою нашого дослідженнябуло визначення основних особливостей гендерного аспекту сформованості образу сучасної української сім'ї на селі.

Ми ставили перед собою ряд завдань:

 1. Визначити теоретичну базу дослідження (сутність поняття «сучасна сім'я», визначити її сутність та тенденції розвитку).
 2. З'ясувати вплив родини на становлення особистості.
 3. Охарактеризувати феномен гендеру та інститути сучасної української сім'ї.
 4. Знайти шляхи вирішення сімейних проблем, грунтованих на гендері.

Під час нашої роботи було проаналізовано теоретичну базу дослідження (сутність поняття «сучасна сім'я», визначити її сутність та тенденції розвитку). Також ми з’ясували, вплив родина має на становлення особистості. Охарактеризували феномен гендеру та інститути сучасної української сім'ї та спробували знайти шляхи вирішення сімейних проблем, грунтованих на гендері. В рамках нашого авторського дослідження з’ясували, що учні сільської школи адекватно розуміють та засвоюють важливість власної гендерної ролі. Тобто дівчата усвідомлюють те, що вони мають бути „жіночними", а хлопці -„мужніми".

Якщо аналізувати засвоєння шлюбних ролей і сформованість образу сім’ї, можна побачити такі відмінності:

 • у хлопців більш оптимістичне уявлення про моделі загалом, ніж у дівчат (0,37 % > 1,13%);
 • для хлопців роль дитини в житті несподівано є більш значима, ніж у дівчат (1,43% > 1,03%);
 • у хлопців більш виражена орієнтація на спільну діяльність одружених в усіх сферах сімейного життя. Дівчата в цьому аспекті більш автономні (1,77% > 1,42%);
 • у хлопців більш лояльне ставлення до розлучень (0,32% > 0,235%);
 • у хлопців дещо більші показники за шкалою „Любов романтичного типу".

Але і хлопці і дівчата мають досить високі показники за цією шкалою це свідчить, що на ставлення до кохання гендер практично не впливає (3,33% > 3,28%):

 • у хлопців більш традиційне уявлення про роль жінки. Дівчата ж не погоджуються зі стереотипами (1,47% < 0,6%);
 • що стосується фінансових питань, то у дівчат більш бережливе ставлення до грошей (0,12%), а у хлопців ставлення більш легковажне (0,07%), і вони легше використовують можливість їх витрачати.

Отже, сім'я — це одна з найважливіших форм організації життя людей, яка має фундаментальне значення як для індивіда, особистості, так і для суспільства. Сім'я — це така спільність людей, яка спирається на шлюбний союз, на родинні зв'язки, на різноманітні відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами сім'ї, які живуть разом і спільно ведуть господарство.

Список літератури

 1. Лобанова Л.С. Жінки і чоловіки в системі демографічної реальності: стратегії подолання кризи // Ґендерні стратегії сталого розвитку України / За наук. ред. Л.С.Лобанової. – К.: Фенікс, 2004. – С. 58–69; Лобанова Л.С. Ґендерний аналіз сфери науково-технологічної діяльності // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5–7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 120–23.
 2. Оксамитна С. Динаміка сімейного стану та складу сім’ї // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. – С.73–80; Оксамитна С.М. Ґендерні ролі та стереотипи // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 157–181.
 3. Герасименко Г.В. Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні. Автореф. дис. канд. екон. наук. – К., 2004; Герасименко Г.В. Ґендерні особливості рівня життя українського населення // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5-7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 52–54.
 4. Луценко О.А. Стать і ґендер у контексті дихотомії “природа – культура” // Ґендерні стратегії сталого розвитку України / За наук. ред. Л.С.Лобанової. – К.: Фенікс, 2004. – С. 12–21; Луценко О.А. Ґендерна освіта й педагогіка // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 476–503.
 5. Балакірєва О.М. Ґендерний аналіз ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5–7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 22–24.
 6. Дягілєв В.М. Історичні аспекти ґендерної політики в Україні (соціально-правовий статус жінки в українській історії) // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5–7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 75–78.
 7. Лавріненко Н. Ґендерний аспект соціально-економічного статусу // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. – С. 97–105; Лавріненко Н. Ґендерні відносини на селі // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2006. – С.86–91; Лавріненко Н.В. Ґендерні відносини в родині // Основи теорії ґендеру.: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 354–384.
 8. Скорик М.М. Місце ґендерних стереотипів у соціально-нормативній сфері українського суспільства // Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5–7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – С. 172–175.
 9. Смоляр Л.О. Становлення ґендерної освіти в Україні // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 504–519.
 10. Стрельник О.О. Ґендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві. : Автореф. дис. … канд. соціол. наук. – Харків, 2003; Стрельник О. Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми гендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 4. – С. 147–160.
 11. Мельник Т.М. Ґендер як наука та навчальна дисципліна // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 10–29; Мельник Т.М. Ґендер у політиці // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 219–265; Мельник Т.М. Правові аспекти гендеру // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 283–326.
 12. Юда Л. А. Гендерний аналіз українських родинних традиційних стереотипів / Л. А. Юда // Сучасна українська сім’я : гендерні проблеми та шляхи їх подолання. – Чернігів, 2009. – С. 14–21.
 13. Суковата В. Ґендер і релігія // Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.А.С.”, 2004. – С. 385–425.
 14. Словарь гендерных терминов / [под ред. А. А. Денисовой] / Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/
 15. Саєнко Ю.І., доктор економічних наук, професор, завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України — науковий редактор. Програма розвитку ООН в УкраїніПрограма рівних можливостей ПРООН .Інститут соціології НАН України. Центр соціальних експертиз
 16. Кушакова В. Соціальне становище сільської жінки в Україні. – К.: Академпрес, 1998.- С. 136-145.
 17. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
 18. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». – [Режим доступу] :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/274-17
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року». – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1834-2006-п
 20. Гендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ. – Харків: Райдер, 2007. – 44 с.
 21. Кальницька К. О. Гендерні ролі та стереотипи як підґрунтя жіночої дискримінації / К. О. Кальницька // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект. Матеріали обласної науково-практичної конференції / [Голова редколегії І.В.Дорожкіна]. – Чернігів: ФОП Падалко О. В., 2010. – С. 32–38.
 22. Дем’яненко М. Вплив гендерних стереотипів на розвиток кар’єри жінки / М. Дем’яненко // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект. Матеріали обласної науково-практичної конференції / [Голова редколегії І. В. Дорожкіна]. – Чернігів: ФОП Падалко О.В., 2010. – С. 89–92.
 23. Атрощенко Б. Ф. Гендерні перетворення як основа розвитку громадянського суспільства / Б. Ф. Атрощенко // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект. Матеріали обласної науково-практичної конференції / [Голова редколегії І. В. Дорожкіна]. – Чернігів: ФОП Падалко О. В., 2010. – С.4 – 9.
 24. Кісарчук З. Г. Психологічна допомога сім’ї: посібник / за ред З. Г. Кісарчук. – К. : Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 1998.-С. 55-60.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика