Оголошення

Теми робіт і проєктів з української літератури

На цій сторінці пропонуються теми дослідницьких робіт з української літератури для учнів 5, 6 і 7, 8 і 9, 10 і 11 класу з метою розвинути творчі здібності в літературі, провести захоплююче дослідження і написати свій індивідуальний дослідницький проект.

Правильно обрана тема проєкту з української літератури в 5, 6 і 7, 8 і 9, 10 і 11 класі школи, що відповідає рівню підготовки і знань учня, його інтересам і хобі, сприяє проведенню пізнавальної і цікавої роботи над дослідженням.

Наведені нижче теми учнівських міні-проєктів з української літератури є зразковими і дуже цікавими в плані дослідження, вивчення, збору та пошуку інформації для реалізації за ними творчого індивідуального проєкту. Запропоновані теми творчих проєктів з літератури показують літературу не тільки як предмет, але і її зв'язок з різними сферами і галузями діяльності людини.

Готові: роботи і проєкти з української літератури

Нижче на сторінці теми науково-дослідницьких робіт і проєктів з української літератури розподілені за алфавітом. Учень може обрати будь-яку тему дослідницької роботи з літератури, не залежно від вивченого на уроках матеріалу, якщо рівень знань школяра це дозволяє і є бажання вивчити більш глибокий і цікавий матеріал.

Теми творчих проєктів з української літератури

Зразкові теми дослідницьких і творчих проєктів і робіт з української літератури:

"Жовтий князь" Василя Барки
“Галицько-Волинський літопис” як визначна пам’ятка літератури XIII століття.
“Козацькі” літописи.
“Пропащі сили” в романі Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.
“Слово о полку Ігоревім” і літописні повісті про похід Ігоря на половців.
Автобіографічний роман В.Сосюри «Третя рота».
Аналіз роману "Собор" Олеся Гончара
Аналіз роману "Собор" Олеся Гончара
Аналіз роману "Тигролови" Івана Багряного
Андріяшик Роман — життя та творчість
Аспекти літературноїрецепції. Співвідношення української та іншомовної термінології.
Багатозначність поняття <стиль> в сучасному літературознавстві.
Багатство характерів у повісті М. Коцюбинського “Fata morgana”.
Багряний і "Тигролови"
Біографічні відомості і світогляд І. Вишенського.
Богдан-Ігор Антонич
Борис Антоненко
Бурлескні, різдвяні і великодні вірші XVIII століття.
Вертепна драма.
Виникнення і розвиток української полемічної літератури кінця XVI- початку XVII століття.
Висвітлення історичних подій у романі П. Куліша “Чорна рада”.
Внесок Івана Франка у теорію літератури.
Внесок М. Драгоманова та І. Франка в порівняльно-історичне вивчення української літератури.
Внесок Р. Барта в розвиток новітнього літературознавства.
Внесок Романа Інгардена в теорію літератури.
Володимир Винниченко
Вплив Жака Дерріди на сучасне літературознавство.
Гармонія світу та дисонанси революційної і пореволюційної дійсності в ранній поезії П. Тичини. Неокласицизм як художнє явище в українській літературі.
Герменевтика і деконструкція, їх статус і роль в сучасній гуманітарній науці, зокрема в літературознавстві.
Гоголівський період української літератури
Головні засади і поняття психоаналітичної критики: фройдизм у літературознавстві.
Громадсько-політичні, філософські та літературно-естетичні погляди Г. Сковороди.
Гуманістичні мотиви поетичних творів Т.Г. Шевченка.

Теми дослідницьких робіт і проєктів з української літератури

Приблизні теми дослідницьких робіт і проектів з літератури:

Драматизм громадянської війни в романі Ю.Яновського “Вершники”.
Драматургія В. Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру
Житійна література Київської Русі.
Життя і діяльність В. Винниченка
Життя і творчий шлях Павла Грабовського
Життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича
Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича
Життя і творчість Миколи Бажана
Життя і творчість Олександра Білецького
Життя і творчість Романа Андріяшика
Життя і творчість С. В. Васильченко
Життя і творчість Степана Васильченка
Життя та творчість Богдана-Ігоря Антонича
Життя та творчість Бориса Антоненка-Давидовича
Життя та творчість Степана Васильченка
Зародження шкільної драми в Україні.
Засвоєння засад семіотики в літературознавстві.
Значення “Курсу загальної лінгвістики” Ф. Де Сосюра для розвитку літературознавства.
Зображення революції та громадянської війни у творах Г.Косинки “Політика”, “Гармонія”, “За земельку”.
І.Вишенський в оцінці І.Франка.
Ідейно-художній аналіз роману І. Багряного "Тигролови"
Історико-літературне значення інтермедій як початкового етапу української комедії.
Історична змінюваність (діалог) стилів, напрямів, течій в історико-літературному процесі; стадіальність розвитку літератури в контексті естетичної свідомості.
Історичні вірші XVII століття.
Історичні умови розвитку літератури XVIII століття.
Історичні умови розвитку літератури другої половини XIV - першої половини XVII століття.
Історичні умови та особливості розвитку літературного процесу початку ХХ ст.
Історія відкриття і видання “Слова о полку Ігоревім”.
Картини побуту в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.
Київський літопис.
Краса людських почуттів в інтимній ліриці В.Сосюри.
Лірика Б.Олійника.
Література, літературознавство в умовах постмодернізму.
Літературна теорія і літературознавчий метод
Літературне значення короткого Київського літопису.
Літературний твір як знак.
Літературно-художній твір і текст (з оглядом праць).
Літературознавча компаративістика: історичне становлення, основні національні школи.
М.В. Гоголь – життєвий шлях
М. Зеров – поет, перекладач, літературознавець.
Методологічна ситуація в сучасному українському літературознавстві.
Метрико-ритмічна організація віршового і прозового тексту. Ритм і смисл.
Микола Вінграновський
Микола Вінграновський – поет, прозаїк – Божий дар для української літератури
Микола Гоголь, життя та творчість
Мистецтво творення характерів у повісті Марка Вовчка “Інститутка”.
Михайло Батіг – представник літературної ниви з Тлумаччини

Теми учнівських робіт і проєктів з українскої літератури

Цікаві теми творчих робіт і проєктів з української літератури:

Мова художніх творів Г. Сковороди.
Мовний шар (рівень) структури літературно-художнього твору і сучасні теоретичні пропозиції; інтертекст, інтертекстуальність, дискурс.
Моральна краса і духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”.
Морально-етичні та патріотичні мотиви в творах М. Вороного.
Найважливіші літописні зведення і списки Київської Русі.
Національно-культурний рух в Україні в XVI - першій половині XVII століття.
Новелістика Василя Стефаника.
Новелістика Г.Тютюнника.
Образ “чумазого” в комедії І.Карпенка-Карого “Хазяїн”.
Образ рідного краю в ліриці Лесі Українки.
Образ та образність як загальноестетичні категорії, їх літературознавчий аспект.
Образи ватажків народного руху в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.
Образність прози Б.Антоненка-Давидовича.
Одвічне прагнення народу до волі і щастя в ліриці І.Франка.
Олесь Гончар "Прапороносці"
Ораторська проза Київської Русі.
Оригінальна література Київської Русі.
Оригінальність сатири і гумору Остапа Вишні.
Основи і проблеми періодизації літературного процесу.
Основні жанри перекладної літератури Київської Русі.
Основні поняття наратології.
Основні проблеми наратології: поняття, терміни. Українські традиції, напрацювання зарубіжних учених.
Основні теми і джерела літератури ХІ-ХІІІ століть.
Паломницька література Київської Русі.
Панегіричні вірші XVI — XVII ст. століть.
Патріотичні мотиви поезії В.Симоненка.
Передумови і становлення рецептивної естетики.
Перекладна література Київської Русі.
Перші українські інтермедії XVII століття.
Письменник (автор) як продукт соціально-культурного розвитку.
Письменник як продуцент (творець) художнього світу.
Побутово-моралістичні вірші XVII століття.
Поема “Кавказ” Т.Г.Шевченка – сатира на самодержавно-кріпосницький лад Росії.
Поетика, риторика (неориторика), наратологія: їх взаємовідношення.
Поетична спадщина Іоанна Величковського.
Поетична творчість Климентія Зиновієва.
Поняття інтертекстуальності (роль Ю. Крістевої в розробці).
Поняття історико-літературного процесу і літературного життя, їх співвідношення.
Поняття літературознавчої школи.
Поняття постколоніальної критики: виникнення, головні проблеми.
Поняття про дискурс і дискурсивну практику; типи дискурсу.
Постмодернізм і постструктуралізм як явища і поняття.
Прапороносці Олеся Гончара
Природа лінгвістичного знака.
Проблема літературної норми, канону, традиції і новаторства.
Проблема митця і народу в романі Ліни Костенко “Маруся Чурай”.
Проблема українців в романі «Місто» В.Підмогильного.
Проблема цілісності натури і порядності людини в оповіданні В.Винниченка “Федько-халамидник”.
Проблематика оповідань В.Винниченка.

Проблематика роману Олеся Гончара “Собор”.
Проблеми тлумачення (інтерпритації) літературного твору/тексту, вітчизняні традиції і сучасні зарубіжні дискусії.
Ранній період творчості П.Тичини.
Рецептивна естетика і поетика.
Рецептивна естетика ігерменевтика (дотичність і відмінність).
Розвиток драми в Україні в XVII столітті. Тематичні групи драм.
Розвиток жанру літописання в XIV- XVI століттях.
Розвиток культури в II половині XVII століття.
https://obuchonok.com.ua/node/665
Розвиток теорії літератури в Україні: етапи, основі центри, чільні постаті, особливості.
Роль літературної рецепції в компаративістичних студіях.
Роман "Жовтий князь" Василя Барки – правдиве відтворення геноциду в Україні радянським тоталітарним режимом
Роман Олеся Гончара "Собор"
Символіка в романі О. Гончара "Собор"
Специфічні особливості давньої української літератури.
Співвідношення науково-технічного прогресу та духовності народу в поезії І.Драча.
Структура літературно-художнього твору і проблема тексту.
Структура літературно-художнього твору. (на основі джерел).
Структура читацького досвіду, поняття “горизонту читацьких сподівань (очікувань)”, читацької компетенції.
Структуралізм у літературознавстві.
Сутність антипозитивістського перелому в гуманітарних науках.
Сутність постструктуралізму, його чільні представники.
Творчість “мандрівних дяків”.
Текст і дискурс, становлення і взаємовідношення цих понять/термінів.
Текст, знак, підтекст, контекст.
Тема рідного краю в поезіях Д. Павличка.
Тема синівської любові до України у творі М. Рильського “Слово про рідну матір”.
Теорія археотипів К.Г. Юнга.
Теорія археотипів Н. Фрая.
Теорія діалогізму М. Бахтіна.
Теорія читацького відгуку (американський варіант).
Трагедія життя та творчості М. Хвильового.
Традиційне і проблематично-дискусійне в родо-видо-жанровому розмежування словесного мистецтва (художньої літератури).
Тропи і фігури мови художнього твору з погляду неориторики.
Феминізм у літературознавстві. Український варіант.
Феномен людської особистості у творчості В.Стуса.
Феноменологізм у філософії та літературознавстві.
Феофан Прокопович – видатний діяч давньої української літератури.
Філософське осмислення подій і явищ минулого й сучасного в драмах І. Кочерги “Свіччине весілля” та “Ярослав Мудрий”.
Художні переклади і переспіви “Слова о полку Ігоревім”.
Читач (адресат) як теоретико-літературна проблема.
Читач реальний (фізичний) і читач ідеальний (імпліцитний, віртуальний), їх роль у літературній комунікації.
Ян Мукаржовський як теоретик літератури.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика