Оголошення

Теми дослідницьких робіт і проєктів з української мови

У розділі представлені приблизні теми проєктів з української мови, які можна вибрати для проведення цікавого дослідження в будь-якому класі загальноосвітньої школи, як для індивідуального навчального проекту, так і для групової дослідницької діяльності.

Будь-яку цікаву тему дослідницької роботи з української мови учні можуть взяти зі списку нижче і на її основі придумати більш відповідне своїм захопленням і рівню знань формулювання теми. При перегляді списку обирайте тему, що відповідає вашим можливостям.

Готові: дослідницькі проєкти і роботи учнів з української мови

Керівник допоможе обрати учням цікаві теми творчих міні-проєктів з української мови, змінити і налаштувати тему під специфіку дослідної роботи, доповнити за своїм розсудом. За бажанням, учень може вибрати будь-яку тему дослідницької роботи з української мови, а потім розширити або скоротити її, підлаштовуючись під специфіку свого дослідницького проекту.

Нижче визначені теми дослідницьких і проєктних робіт з української мови, які актуальні для будь-якого класу середньої школи. За рекомендаціями керівника, в запропонованому списку учневі можна підібрати цікаву тему навчальної роботи, яка буде найбільш актуальна і нетривіальна серед однокласників.

Теми дослідницьких робіт і проєктів з української мови

Перелік тем дослідницьких робіт і проєктів з української мови:

«Мово рідна – слово рідне»
Актуальне членування речення.
Антоніми.
Вибір слова у професійному мовленні працівників сфери туризму.
Германські мови.
Двомовність: теоретичні засади і прагматика.
Джерела історичного вивчення української юридичної термінології.
Джерела сучасного українського професійного мовлення.
Джерела юридичної термінології.
Діловий документ як основний вид писемної форми мовлення.
Енциклопедичні і лінгвістичні словники.
Етапи розвитку письма.
З історії українських правничих термінів.
Закінчення іменників чоловічого роду II відміни у родовому відмінку однини.
Запозичення в українському діловому мовленні.
Запозичення як шлях збагачення словникового складу мови.
Зародження порівняльно-історичного мовознавства.
Звертання різної тональності у практиці юриста.
Звуки [г] і [r] в українському усному мовленні, їх позначення на письмі.
Імена та прізвища (різні за походженням), особливості їх відмінювання.
Інтонація – важливий елемент культури мовлення.
Іншомовна лексика у професійному мовленні фахівців галузі туризму.
Історичне формування мови професійного спілкування.
Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох лексем.
Конституція України – державно-правовий акт найвищої сили.
Концепції мовного розвитку України.
Культура мови і мовлення юриста.
Культура мовлення і мовний етикет.
Культура писемної ділової мови.
Культура писемної наукової мови.
Культура телефонного спілкування.
Лексико-семантичні групи слів у мові.
Літературна мова і мова художньої літератури. Шляхи становлення національних мов.
Літературна мова серед інших форм існування мови.
Літературна мова як вища форма загальнонародної мови.
Методи вивчення мови.
Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.
Мова в утвердженні України як самостійної держави.
Мова законодавчих актів Київської Русі.
Мова і професія.
Мова народу як універсальний спосіб пізнання світу і загальнолюдська цінність.
Мова права як функціональна підсистема загальнонародної мови.
Мова та інші засоби спілкування.

Теми робіт і проєктів з української мови (продовження)

Теми дослідницьких робіт і проєктів з української мови:

Мова та інші семіотичні системи.
Мова та мислення. Логічні та граматичні категорії.
Мова та суспільство.
Мова як засіб людського спілкування.
Мова як знакова система.
Мова як найважливіший засіб людського спілкування.
Мова як ознака громадянства і фактор державотворення.
Мовленнєва культура фахівців туризму.
Мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент культури особистості.
Мовленнєвий етикет як елемент культури мовлення юриста.
Мовлення людини – джерело інформації про неї.
Мовна політика України: напрями, тенденції, заходи.
Мовний етикет службового спілкування.
Мовний етикет сфери туризму.
Мовний етикет часів козацтва.
Мовний суверенітет і культурна цілісність нації.
Мовознавство у середньовічному світі.
Мовознавство у стародавньому світі.
Морфологічні норми в діловій документації.
Морфологічні норми сучасної української літературної мови: дієслово й незмінні частини мови. Особливість використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у професійно мовленні.
Московська лінгвістична школа.
Найважливіші зразки документів професійної діяльності фахівців сфери туризму.
Неологізми мови і неологізми мовлення.
Омоніми.
Орфоепічна норма: еталон і мовленнєва практика.
Основні алфавіти світу.
Основні відомості про вчених-філологів ХХ ст.
Основні відомості про українських філологів.
Основні гіпотези походження мови.
Основні етапи розвитку мовознавства.
Основні закономірності розвитку мови.
Основні засоби збагачення словникового складу мови.
Основні навички успішного спілкування (якості мовця).
Основні напрямки розвитку мовознавства на Україні (ХХ ст.).
Основні напрямки розвитку українського мовознавства.
Основні сім’ї мов.
Основні теорії класифікації фразеологічних одиниць.
Основні фактори прискорення процесів упровадження ділової мови у сферу туризму.
Особливість використання часових форм дієслова в офіційно-діловому та науковому мовлення.
Особливості вживання однинних іменників у формі множини в офіційно-діловому та науковому мовленні.
Особливості вживання сполучників у юридичній документації та науковому стилі.
Особливості використання узгальнювальної та дистрибутивної форми однини в науковому та офіційно-діловому стилях.
Особливості документування у туристичних організаціях.
Особливості перекладу форм дієприкметника та дієприслівника з російської мови на українську.
Петербурзька лінгвістична школа.
Писемне професійне мовлення як обов’язкова складова службового документа.
Походження і основні етапи розвитку письма.
Походження і розвиток української мови.
Правильність і точність як комунікативна ознака мовлення юриста.
Правове регулювання мовних відносин в Україні та проблеми його подальшого удосконалення.
Правове регулювання мовних відносин в Україні.
Принципи класифікації мов світу.
Принципи класифікації слів за частинами мови.
Про походження української мови.
Проблеми сучасної мовознавчої науки в Україні.
Проблеми утвердження української мови як державної в Україні.
Проблеми функціонування сучасної української мови як державної в Україні.
Проблеми щодо подальшого вдосконалення мовних відносин в Україні.
Професіоналізми галузі туризму та способи їх творення.
Публічний виступ і конспект – два способи передавання інформації.
раїна).

Теми дослідницьких проєктів з української мови

Теми творчих дослідницьких проєктів з української мови:

Реалізація особистості в мовленнєвій поведінці.
Речення та його основні характеристики.
Рід відмінюваних та невідмінюваних іменників.
Рід та особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням.
Роль мови у суспільному житті людини.
Роль української мови у вихованні студентів.
Романські мови.
Семіотика як наука про знаки.
Синоніми.
Синонімія прийменникових конструкцій.
Синонімія у сучасній юридичній термінології.
Складнощі перекладу професійних термінів з російської мови на українську.
Слов’янські мови.
Словники та лінгвокраїнознавство.
Слово як основна базова одиниця мови.
Слово як основна одиниця мови.
Специфіка мовного оформлення документів галузі туризму.
Спеціальна і термінологічна лексика.
Стан лінгвістичного вивчення сучасних ділових документів.
Становлення телефонного етикету.
Стилістичні особливості форм числа іменників.
Сучасна мовна ситуація в Україні.
Сучасна українська ділова мова: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку.
Сучасні правові проблеми української мови.
Теорія інформації у лінгвістиці.
Типи лексичного значення слова.
Типи фразеологізмів.
Українська літературна мова у XX ст.
Українська мова – державна мова.
Українська мова – своєрідна візитна картка кожної людини.
Українська мова в кінці XX – на початку XXI століття.
Українська мова: її стан і статус в Україні та поза її межами.
Українська мова: історія та сучасність.
Українське красномовство: унікальна сила слова.
Феномен милозвучності української мови.
Філософські основи стародавнього мовознавства.
Форми і снування національної мови: літературна мова, територіальні та соціальні діалекти.
Формування сучасної мовної політики в Україні.
https://obuchonok.com.ua/node/666
Функціонування числівників і займенників у текстах офіційно-ділового та наукового стилів.
Характер наголосу в українській літературній мові.
Харківська лінгвістична школа.
Християнська духовність і народні традиції в мовному етикеті українців.
Шляхи вдосконалення мови професійного спілкування у документації.
Шляхи відродження української мови і психологічні аспекти її впровадження.
Шляхи підвищення особистої мовленнєвої культури.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика