Оголошення

Реферат "Історія атома: від Демокріта до Резерфорда"

| sveta
Історія атома
Тематика:
Автор роботи:
Іванусь Вероніка Іванівна
Керівник:
Басок Анжела Йосипівна
Навчальний заклад:
Ліцей №1 м. Хмільника
Клас:
9

При роботі над рефератом з фізики на тему "Історія атома: від Демокріта до Резерфорда" ученицею 9 класу була поставлена і досягнена мета , а також з'ясувано, що атом є фундаментальною одиницею матерії, і його розуміння має велику важливість для людства, допомагаючи вченим розробляти нові технології.

Детальніше про роботу:

Учнівський реферат в 9 класі з фізики "Історія атома: від Демокріта до Резерфорда" містить розгорнуте обґрунтування поняття "атом", розповідає про його історією від початку вивчення до сьогодення, а також застосування атомної науки в різних сферах нашого життя. В роботі визначаються основні сфери використання атомів в різних сучасних технологіях в залежності від їх застосування.

У процесі виконання реферату з фізики "Історія атома: від Демокріта до Резерфорда" ученицею 9 класу було з'ясовано яким чином за його допомогою можна поліпшити якість життя та вирішити чимало глобальних проблем. Все це можна назвати основою для подальших наукових досліджень і технологічного прогресу.

Зміст

Вступ

 1. Модель атома Томсона
 2. Модель атома Резерфорда або планетарна модель атома
 3. Застосування атомів

Висновок

Вступ

Тема: ознайомлення з властивостями та будовою атома, його історією від початку вивчення до сьогодення, а також застосування атомної науки в різних сферах.

Атом - це найменша одиниця хімічної речовини, яка зберігає її властивості. Він складається з трьох основних підчастинок: протонів, нейтронів і електронів.
Протони є позитивно зарядженими частинками, які знаходяться у центральній частині атома, в ядрі. Кожен протон має одиницю позитивного електричного заряду.

Нейтрони не мають електричного заряду і також знаходяться у ядрі. Вони мають масу, схожу з масою протонів, але не мають заряду. Електрони, негативно заряджені частинки, рухаються навколо ядра на визначених енергетичних рівнях, які називаються електронними оболонками або орбітами. Електрони мають дуже малу масу порівняно з протонами і нейтронами.

Заряд протонів і електронів збалансований, що робить атом електрично нейтральним. Кількість протонів у ядрі визначає хімічний елемент, а кількість електронів визначає його заряд і взаємодію з іншими атомами.

Сучасна теорія атома була розроблена в кінці XIX століття та на початку XX століття, і вона стала ключовою в розвитку сучасної науки та технології. Атом – це основна одиниця матерії, що складається з елементарних частинок, таких як протони, нейтрони та електрони.

У XVII столітті, англійський вчений Роберт Бойль встановив закон Бойля-Маріотта, який описує залежність між об’ємом газу та тиском. Цей закон був важливим кроком у розвитку науки про атоми, оскільки він вказував на те, що гази складалися з окремих частинок, які можуть взаємодіяти між собою. У 1803 році Джон Далтон ввів поняття про вагу атома та встановив, що елементи складаються з атомів, які мають різну масу.

малюнок атома

Модель атома Томсона

Модель атома Томсона, також відома як "пудинкова модель", була запропонована англійським фізиком Джозефом Джоном Томсоном в кінці 19-го століття. Ця модель була пропущена між моделлю атома Джона Далтона, який вважав атом недільним і неділеним, і моделлю Резерфорда, яка вперше вказувала на наявність ядра в атомі.

Модель Томсона базувалася на його відкритті електрона, негативно зарядженої частинки, яку він ідентифікував під час своїх досліджень з катодним промінням. Згідно з його моделлю, атом складався з позитивно зарядженого "тістечка" (можна уявити собі як розподілену масу позитивного заряду), всередині якого розташовувалися електрони, які були розподілені як розсіяні в ньому.

Ця модель була аналогією до розподілу розсіяних розчинених фруктів у пудингу, де фрукти відповідали електронам, а розчинений пудинг відповідав позитивно зарядженому "тістечку". Модель Томсона пояснювала електричну нейтральність атома, оскільки позитивний заряд "тістечка" компенсував негативний заряд електронів.

Ця модель була першою спробою описати внутрішню структуру атома і пояснити його електричні властивості. Вона була піонерською, але в подальшому була відкинута внаслідок експериментів, проведених Ернестом Резерфордом, які показали, що атом містить масивне ядро з позитивним зарядом, оточене електронами, які рухаються навколо нього.

Модель Томсона була важним кроком у розвитку нашого розуміння атомної структури, але вона була замінена більш точними моделями, такими як модель Резерфорда та модель атома Бора, які враховують наявність ядра і квантові механічні принципи.

Модель атома Резерфорда або планетарна модель атома

Модель атома Резерфорда, також відома як планетарна модель, була запропонована фізиком Ернестом Резерфордом у 1911 році. Ця модель внесла значний внесок у розуміння будови атома та його внутрішньої структури. Згідно з моделлю Резерфорда, атом складається з дуже маленького, додатньо зарядженого ядра, яке знаходиться в центрі, оточеного електронами, які рухаються по визначених орбітах навколо ядра, подібно до планет, що обертаються навколо Сонця. Ядро містить протони, які мають додатній заряд, а також нейтрони, які не мають заряду. Електрони, з своєю негативною зарядом, знаходяться на різних енергетичних рівнях атома.

Одним з головних відкриттів, зроблених Резерфордом, було те, що більшість простору атома є порожнечею, а більшість маси атома сконцентрована в його ядрі. Він довів це, проводячи відомий "експеримент з розсіюванням альфа-частинок", в якому він обстрілював тонкі листки золота альфа-частинками. Результати експерименту показали, що деякі альфа-частинки розсіюються в несподіваних напрямках, що свідчило про концентрацію позитивного заряду в невеликому просторі ядра.

Модель атома Резерфорда мала великий вплив на подальший розвиток фізики. Вона стала базою для подальших досліджень, таких як модель атома Бора, що враховує квантові механічні принципи, а також для розуміння радіоактивності та ядерної фізики.

Незважаючи на те, що модель Резерфорда має свої обмеження, зокрема, не розглядає квантових ефектів та точної структури електронних орбіт, вона дала початок подальшому розвитку наукового розуміння атома і була важливим кроком до формування сучасної квантової механіки та квантової теорії поля.

модель атома Резенфорда

Застосування атомів

Атоми використовуються в різних технологіях залежно від їхнього застосування. Ось кілька способів, якими атоми використовуються в технологіях:

 1. Ядерна енергія: Атоми використовуються у ядерних реакторах для виробництва енергії. У процесі ядерного розпаду ядра атома видається енергія, яка може бути використана для виробництва електроенергії. Це форма енергії, що використовується в атомних електростанціях.
 2. Ядерна зброя: Атоми використовуються в ядерних бомбах і ракетах як джерело енергії для створення вибуху. Ядерна зброя базується на контрольованому розпаді ядер атомів.
 3. Радіоактивні ізотопи: Деякі радіоактивні ізотопи атомів використовуються в медицині для діагностики і лікування хвороб. Наприклад, радіоактивні ізотопи використовуються в радіоізотопній терапії раку.
 4. Квантові обчислення: Атоми можуть бути використані в квантових комп'ютерах як квантові біти або кубіти. Квантові комп'ютери використовують квантові властивості атомів для виконання обчислень, які перевищують можливості класичних комп'ютерів.
 5. Криптографія: Атоми використовуються в криптографії, науці про захист інформації, для створення надійних квантових криптографічних систем. Квантова криптографія використовує властивості атомів для захисту передачі даних із використанням квантових ключів.
 6. Нанотехнології: Атоми використовуються в нанотехнологіях для створення і керування матеріалами на молекулярному рівні. Наприклад, використовуються атомарні шари для створення наноматеріалів з унікальними властивостями.

Це лише кілька прикладів того, як атоми застосовуються в технологіях. З введенням нових наукових досліджень та розвитком технологій, можуть з'являтися нові способи використання атомів у різних галузях.

Висновок

Атом є фундаментальною одиницею матерії, і його розуміння має велику важливість для нас. Ось кілька причин, чому атом є значущим:

 1. Розуміння хімічних реакцій: Знання про атомну будову дозволяє нам розуміти, як відбуваються хімічні реакції. Всі хімічні процеси, включаючи формування з'єднань і розпад речовин, базуються на взаємодії атомів. Це допомагає нам розробляти нові матеріали, ліки та каталізатори.
 2. Енергія: Ядерна енергія, яка випромінюється під час ядерного розпаду атомів, використовується для виробництва електроенергії в атомних електростанціях. Це дозволяє нам задовольняти потреби суспільства в енергії та зменшувати використання вуглецю.
 3. Медицина: Розуміння атомів і радіоактивності дозволяє використовувати радіоактивні ізотопи в діагностиці та лікуванні хвороб, таких як рак. Це важливе досягнення в медицині, яке допомагає рятувати життя та поліпшувати якість життя пацієнтів.
 4. Квантові обчислення: Квантові комп'ютери, які використовують кубіти атомів, мають потенціал значно перевищити обчислювальну потужність класичних комп'ютерів. Це може покращити області, такі як криптографія, штучний інтелект, фармацевтика та матеріалознавство.
 5. Нанотехнології: Застосування атомів і молекул на молекулярному рівні в нанотехнологіях відкриває широкі можливості для створення нових матеріалів з унікальними властивостями. Це може мати вплив на електроніку, енергетику, медицину та інші галузі.

Усе вищезазначене у рефераті з фізики у 9 класі свідчить про важливість розуміння атома. Воно допомагає нам розробляти нові технології, поліпшувати якість життя та вирішувати глобальні проблеми. Розуміння атома є основою для подальших наукових досліджень і технологічного прогресу.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна