Оголошення

Висновки. Література до абревіатур в англійській мові

Висновки

В сучасному столітті, насиченому інформацією, часу на спілкування і листування залишається все менше і менше. Як би парадоксально це не звучало, але чим більшою кількістю інформації володіє людина, тим більше він шукає способів для її скорочення і передачі в більш стислому вигляді. Одним з найкращих способів скоротити слова і вирази є використання абревіатур.

На сьогоднішній день вони зустрічаються повсюдно в загальному англійською, ділової бізнес листуванні, в смс-повідомленнях і чатах, в міжнародних термінах. Багато з них вживаються досить часто, тому не тільки вивчають англійську мову, але і звичайному сучасній людині варто опанувати парочкою найпоширеніших з них.

Абревіатура (італ. abbreviatura від лат. brevis — короткий) — слово, утворене скороченням слова або словосполучення і читається по алфавітному назвою початкових літер або з початкових звуків слів, що входять в нього.

Абревіатури зустрічаються в будь-якій мові світу і виконують величезну роль. Часом незнання або неправильне використання того чи іншого скорочення може привести до досить незручній ситуації або нерозуміння того, що співрозмовник хоче висловити тієї або іншої фрази.

Список використаної літератури

 1. Бондаренко В.О. Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально – фонетичне дослідження): Авореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04/Київ, нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001.-20 с.
 2. Антрушина Г.Б, Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексиколгия английского языка.- М.: Дрофа, 1999.- 240 с.
 3. Гармаш О.Л. Збалансованність процесу поповнення словникового складу сучасної англійськоъ мови // Вісник Мелітопольского державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2008. - №1.- С. 183-191
 4. Денисова С.П. Глобалізація як наслідок транс культурної комунікації // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: Наукова Конференція кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 22-23 лютого 2006 р. – К.: Видав. центру КНЛУ, 2006. – С. 14-16
 5. Єнікєєва С.М. Скорочення слова як механізм формотворення та словотворення в сучасній англійській мові // Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. - №2 – С.11-14
 6. Арнольд И.В.Лексикология современного английского языка :учеб. пособие / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 376 с.
 7. Иванова Е.В. Лексикология и фразеология современного английского язика: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. — СПб.: Академия, 2011. — 352 с.
 8. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. - СПб.: Изд-во «Лань», Иванова 2005. - 512 с.
 9. Василенко Д.В. Скорочення як спосіб словотворення в системі англомовної військової лексики / Д.В. Василенко // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту: Зб. наук. ст. Філологічні науки. – Луцьк: ЛДУ. – 2007. – 258с.
 10. Косарева О.Г. Аббревиатура как одно из средств экономии и экспрессии речи/ О.Г. Косарева // Иностранные языки в школе. – 2004. - №2. – С.85-89.
 11. Тибилова, М. И.Особенности процесса освоения иноязычных аббревиатур / М.И.Тибилова.–М.: Аргос. – 2009. – 246с.
 12. Зацний,Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А.Зацний. – Л. :ПАІС, 2007. – 227 с..
 13. Борисов В. В. Аббревиация и акронимия. – М.: Воениздат, 1972, с. 24-25.
 14. Шокуров В. Н. Сокращения как особая группа лексических образований в английском языке// .Ученые записки Московского обл. пед. ин-та им. Крупской. Т. 73. В. 5. – М.:1959, с. 225.)
 15. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс): учеб. пособие для II — III курсов ин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высшая школа, 1977. — 240 с.
 16. The Oxford English - Russian Dictionary. - Oxford-Moscow: Oxford University Press, 2004. - 734c.

Перейти до розділу: Додаток 1

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна