Оголошення

Висновки проекту про спінери

Висновки

Молодіжна (підліткова) субкультура являється одним з багатьох видів субкультур. Молодь створює свій жаргонний язик, моду, музику та моральний клімат.

Особливості цієї субкультури пояснюються, з одного боку - надлишком життєвої енергії, а з іншого - відсутністю у більшості молодих людей економічної та соціальної самостійності. І тому для такої людини спосіб знаходження свого місця у молодіжному угрупуванні є способом самоствердження та самореалізації себе в суспільстві.

Одним з провідних моментів розвитку підлітка являється формування самосвідомості та самооцінки. Це виявляється у виникненні інтересу до самого себе, у зіставленні себе з іншими людьми та у самовихованні, стимулом до якого є критичне ставлення до себе.

Зростання інтересу до оточуючих людей та їх морально–естетичних якостей приводить до формування морально–естетичних ідеалів, які найчастіше (особливо у молодшому підлітковому віці) обираються безпосередньо, за першим яскравим враженням, справленим на підлітка конкретною людиною.

Під впливом цього враження підліток намагається у всьому наслідувати своєму кумирові. В процесі особистісного зростання ці ідеали або втрачають свою цінність, або навпаки – стають більшстійкими в залежності від того, наскільки змінюється або укріплюється світоглядна позиція підлітка.

Виникнення молодіжних субкультур обумовлена рядом причин:

1. Молодь живе загалом в соціальному і культурному просторі, тому криза суспільства не може не відбитися на утриманні і спрямованості молодіжної субкультури. Яке суспільство - така і молодь, отже, і молодіжна субкультура.

2. Криза інституту сім'ї і родинного виховання, придушення індивідуальності і ініціативності дитяти, підлітка, молодої людини як з боку батьків, так і педагогів, всіх представників «дорослого» світу. Це наводить, з одного боку, до соціального і культурного інфантилізму, а з іншого - до прагматизму і соціальної неадаптованості і до проявів протиправного або екстремістського характеру. Агресивний стиль виховання породжує агресивну молодь.

3. Комерціалізація засобів масової інформації, в якійсь мірі, і всієї художньої культури формує визначений «образ» субкультури не менше, ніж сім'я і система освіти. Адже саме перегляд телепередач разом із спілкуванням - найбільш поширений вигляд самореалізації. У багатьох своїх рисах молодіжна субкультура просто повторює телевізійну субкультуру.

В основі молодіжної субкультури лежить особливий спосіб світосприйняття з своєю системою духовних цінностей. Молодіжна субкультура — це і особливий спосіб життя, який розділяють ті, що є прямими її учасниками або просто співчувають певній молодіжній ідеології.

На початку своєї роботи ми ставили перед собою ряд завдань, які і намагались вирішити:

  1. Визначили теоретичну базу дослідження субкультур.
  2. Висвітлили зміст явища «спінери» (субкультура спінерів).
  3. З’ясували виникнення явища спінерів.
  4. Спробували визначити фактор розповсюдження спінерів у молодіжному середовищі.

Підсумовуючи результати даного аналізу матеріалів дослідження стану зацікавленості в такій іграшці як спінер в Кз Ганнівський НВК «СЗШ - ДНЗ» дозволяютьзробити такі висновки:

  • учні 5-11 класів загалом усвідомлюють, знають, цікавляться новинками в тому числі і спінерами. Думки учнів розділилися, бо старша категорія учнів нейтрально відносяться до даної новинки, але менші учні (5 -8 кл.) проявили надзвичайний інтерес та захоплення до даного явища як спінер.

Список використаної літератури

1. Ребзуев Б.Г. Споживче поведінка підлітків / / Питання психології .- 2006. - № 2.
2. Радзіховський Л. А.: Виховання почуття соціальної відповідальності у підлітків 87'1 с.182
3. Соціологія / Кравченко А.І. / / соціологічний словник. - М. - 1997.
4. Башкатов, И.П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей: социально-психологические особенности: монографияПрометей, 1993 г.с. 65
5. Савельєв Ю. Б. Взаємодія субкультур як фактор соціокультурного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец 09.00.03 «Історія філософії» / Ю. Б. Савельєв. – К., 1997. – 26 с.
6. Стрільців Ю.А. Спілкування в сфері вільного часу / Ю.О. Стрільців - М.: Просвещение, 1991.
7. Григор'єв Д.В. Соціокультурний самовизначення підлітка / / Педагогіка, № 7, 2000, с. 42.
8. Маленкова Л.І. Виховання в сучасній школі. - М., 1999.
9. Собкін В. Віртуальна атака / / Перше вересня. - 2002. - № 8.
10. Козлов В. А. Эмо / В. А. Козлов. – М.: Амфора. 2009. – 320 с.
11. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков /А. Е. Личко. – Л.: Медицина. 1977; изд. 2–е доп. и перераб., Л.: Медицина, 1983 г.
12. Лосієвська О. Г. До питання про тенденції у поведінці підлітків / О. Г. Лосієвська // Теоретичнi i прикладнi проблеми психологiї та педагогіки: Збiрн. наук. праць СНУ ім. В.Даля за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем вищої освіти «Університет і регіон». – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – С.77 – 80
13. Москалець В. П. Психологія / В. П. Москалець. – К.: Академія, a. 2004. – 288 с.
14. Резухина Е. В. Подростковые и молодёжные субкультуры: психолого-педагогический аспект / Е. В. Резухина // Психологический журнал. – №18; 2006.
15. Савельєв Ю. Б. Взаємодія субкультур як фактор соціокультурного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец 09.00.03 «Історія філософії» / Ю. Б. Савельєв. – К., 1997. – 26 с.
16. Новое время [Електронний ресурс]
17. Спінери [Електронний ресурс]
18. Мороз Антон. Спінери, грашки/ [Електронний ресурс]
19. Мода на спінери [Електронний ресурс]

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика