Оголошення

Проєкт "Дослідження погонофор і місінтерпретації"

| nikolay
Погонофори і місінтерпретація
Тематика:
Автор роботи:
Росляков Микита Леонідович
Навчальний заклад:
Харківський Ліцей №107
Клас:
9

Цей навчальний дослідницький проєкт з біології на тему "Дослідження погонофор і місінтерпретації" був створений учнем 9 класу для того, щоб вивчити теорію походження погонофор та історію їх відкриття. В міні-проєкті наводиться перелік термінів при дослідженні місінтерпритації, вивчається походження членистоногих, починаючи від кільчастих червів, а також походження плоских червів з реброплавів.

Докладніше про роботу:

Індивідуальна дослідницька робота учня 9 класу про дослідження погонофор і місінтерпретації дає обгрунтування гіпотези про походження членистоногих від кільчастих червів та гіпотези про походження плоских червів з реброплавів. В роботі також розглядаються матеріал про личинок погонофор.

Вміст учнівського дослідницького міні-проєкта з дослідження погонофор і місінтерпритації присв'ячений погонофорам - морським створінням, які живуть в глибинах, дослідженню матеріалу про кільчасті черві, а також плоскі черви з реброплавів. Учнем 9 класу ліцею вдало формулюються висновки та перелік використаної літератури.

Зміст

1. Місінтерпретація
2. Погонофори
3. Історія погонофор.
4. Членистоногі від кільчастих червів.
5. Плоскі черви з реброплавів.
Додаток (Терміни).

Місінтерпретація

У поставленному нам запитанні уже існують певні обмеження, щодо трактування терміну місінтерпретація, тому наша команда розглядала це твердження, як явище, неправильного трактування наукового факту. Як приклади місінтерпритації ми виділили теорію про походження погонофор.

Погонофори

ПогонофориПогонофори - загадкові морські створіння, що живуть на великих глибинах. Тіло у типових погонофор ниткоподібне (довжина до 85 см) (діаметр не перевищує 2 мм). Головний відділ тіла, протосома, несе щупальця що утворюють подобу бороди (що можна побачити на малюнках).

Тулуб несе прикріпні сосочки і пластинки. Задній кінець тіла, опистосома, складається з безлічі коротких сегментів з щетинками (за рахунок цих щетинок погонофори тримаються в трубках).

Історія погонофор

Погонофори були відкриті у 1914 році і через схожість образу життя з багатощетинковими червами були віднесені до типу кільчастих червів.

У подальші часи вивчення, шістдесяті роки(55-57) минулого століття, була панівною думка, що погонофори це тип вторинноротих червів. Про це свідчили дані про хід їх ембріонального розвитку, в якому було описано ентероцельне утворення целому.
Але це можна було легко спростувати.

По-перше про це свідчить спіральне дроблення погонофор, притаманне первинноротим , на відміну від вторинноротих, яким притаманне радіальне дроблення. Прослідкувати дроблення можна за допомогою світлового мікроскопа, який активно використовувався у ті часи.

По-друге у погонофор сегментована оптиосома (як сегментоване тіло кільчастих червів), що можна було зрозуміти дослідивши задній кінець тіла.

По-третє личинка погонофор нагадує личинку аннелід (кільчастих червів), трохофору.

Членистоногі від кільчастих червів

членистоногі і кільчасті черві

Другим прикладом місінтерпретації ми вибрали гіпотезу про походження членистоногих від кільчастих червів. На початку минулого століття традиційно вважалося, що членистоногі походили від кільчастих червів, бо вони мають деякі спільні ознаки, такі як: сегментна будова тіла, двостороння симетрія, наявність кровоносної системи.

Ці два типи дуже схожі, для обох характерна сегментована будова тіла з парою кінцівок на кожному сегменті, при чому будова кінцівок схожа, що можна побачити на малюнку. В обох випадках кінцівка початково двоветвиста (складається із спинної і брючної гілки, або екзоподита та ендоподита), а зверху на ній часто присутні дихальні шляхи (трахеї у насекомих).

У протиріч гапотезі кільчасті черви зберегли первинний хід розвитку, а у членистоногих з'явилися дві модифікації, що можна було дослідити за допомогою електронного мікроскопа, що був доступний у часи вивчення.

Також тіло членистоногих, на відміну від тіла кільчастих червів має більш складну організацію: кровоносна система незамкнена, кожен сегмент тіла несе пару кінцівок, які мають членисту будову і виконують різні функції(пересування, плавання, подрібнення їжі).

Згідно з новими уявленнями, первинноротих дуже рано розділилися на дві гілки: Ecdysozoa (экдизозОа)(членистоногі, круглі черв'яки, тихоходки, оніхофори і ін.) І Lophotrochozoa(лофотрохозОа) (кільчасті черви, молюски, брахіопод, немертини, фороніди і принаймні частина плоских хробаків).

Але знайшлися дуже вагомі не молекулярні ознаки(які могли дослідити без складних технологій ), що дозволяють впевнено спростувати хибне твердження про походження членистоногих від кільчастих червів, це тіло членистоногих, яке на відміну від тіла кільчастих червів має більш складну організацію: кровоносна система незамкнута, кожен сегмент тіла несе пару кінцівок, які мають членисту будову і виконують різні функції.

Важливою особливістю членистоногих, що відрізняє їх від кільчаків є наявність твердої кутикули, що виконує не тільки захисну функцію, а також є зовнішнім скелетом, через що членистоногі линяють в процесі росту, на відміну від кільчастих червів, що ростуть без линьок. Розглядаючи гіпотезу про спільне походження членистоногих і кільчастих червів, не можна не зазначити факт наявності личинки-трохофори у кільчаків, яка не могла просто зникнути в ході еволюційного розвитку у членистоногих.

Найближчим родичем членистоногих виявилися (Нематоїди, круглі черви, які не мають з ними майже нічого спільного, їм притаманне не членисте тіло, вони не мають кінцівок.

Ця відмінність вважається результатом вторинного спрощення круглих черв'яків, які колись мали усі ці ознаки. Але потім втратили їх.!) це можна довести проаналізувавши группу також близькоспоріднених Скалідофор, що мають досить близькі морфологічні ознаки і генетичну спорідненість до членистоногих на відміну від кільчастих червів. Також Скалідофори мають членисту будову і щетинки, з яких у предкової форми у ході еволюції і могли сформуватися кінцівки майбутніх членистоногих.

Плоскі черви з реброплавів

Третьою і останньою місінтерпретацією ми вибрали гіпотезу про походження плоских червів з реброплавів.

У середині минулого століття популярною гіпотеза, що плоскі черви турбелярії походили від реброплавів. Ця теорія виникла через те, що і турбелярії і реброплави рухаються за допомогою війок, а також через схожості будови травневої системи, що у обох влаштована по загальному типу: складається з глотки, шлунка і відходячих від нього сліпих гілок кишечника.

Але таке хибне порівняння можна було досить легко спростувати беручи до уваги наступні ознаки : будова нервової системи, що у плоских черівів дифузного типу, представлена скупченнями нервових клітин - парних головних вузлів, нервових стовбурів і численних відгалужень, що тягнуться до всіх органів і систем, на відміну від реброплавів, у яких нервова система представлена епідермальною нервовою мережею, що утворює скупчення нейронів в області складних структур і органів (гребних лав, глотки, щупалець, аборального органу), що можна було дослідити препарувавши і проаналізувавши нервову структуру представників обох типів.

Плоскі черви з реброплавів

Також плоскі черви і реброплави мають різний хід розвитку зародків(реброплави - дроблення яйцеклітини; гаструляція й початок органогенезу; личинка, плоскі черви). Дроблення у реброплавів повне, нерівномірне, радіальне з переважанням двусторонньої симетрії, що можна побачити на малюнку. А плоским червам в свою чергу притаманне спіральне дроблення.

Це можна було дослідити у рамках роботи над дослідницьким проєктом з біології "Дослідження погонофор і місінтерпретації" за допомогою, оптичного мікроскопа, що активно використовувся в часи панування цієї класифікації.

Додаток (Терміни)

Целом - простір між стінкою тіла і внутрішніми органами заповнений рідиною і представляє собою вторинну порожнину тіла.
Ентероцельне - целом формується шляхом випинання стінок первинної кишки і відділення утворившихся випинань.

Мезодерма - середній зародковий листок. Середній шар, з якого формуються в основному такі органи: м'язи, вистилання вторинної порожнини тіла, органи кровоносної, видільної та статевої систем.
Бластомери - дочірні клітини яйцеклітини під час дроблення зиготи.
Незамкнена - це кровоносна система, у якій кров рухається не тільки судинами, а й виливається в порожнину тіла.

Конвергенція - еволюційна схожість між мало спорідненими систематичними групами організмів.
Амебозої - тип пртистів, організовані амеби.
Протисти - група різноманітних еукаріотичних організмів, що не входять до складу тварин, рослин, грибів.

Органівовані амеби - позбавлені внутрішнього скелета і, за рідкісними винятками, зовнішньої раковини.

Споротрофи або редуценти - організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих рослин і тварин чи відмерлі частини рослин і тварин, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна